GINKO OME­GA KAP­SU­LE - ZA CIR­KU­LA­CI­JU I BO­LJE PAM­ĆE­NJE!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Gin­k­go bi­lo­ba naj­sta­ri­je je dr­vo na svi­je­tu, pos­to­je čak po­da­ci o sta­bli­ma sta­rim 200 mi­li­ju­na go­di­na. Nje­go­va lje­ko­vi­ta svoj­stva bi­la su poz­na­ta još i sta­rim Ki­ne­zi­ma; Gin­k­go se po­jav­lju­je u ki­ne­skoj Ma­te­rii me­di­ci još 2800 god pri­je Kris­ta, a ko­ris­tio se za po­bolj­ša­nje sta­nja moz­ga. U fi­to­te­ra­pi­ji Ginko se po­se­bi­ce pri­mje­nju­je kod os­lab­lje­ne mo­žda­ne i pe­ri­fer­ne cir­ku­la­ci­je jer sma­nju­je vi­skoz­nost kr­vi, a is­to­vre­me­no dje­lu­je i re­lak­si­ra­ju­će na sti­jen­ku krv­ne ži­le, te ta­ko po­ve­ća­va pro­toč­nost kr­vi. Ginko ome­ga kap­su­le iz Di­etp­har­ma je­dins­tven je pro­izvod na tr­ži­štu jer je­di­ni sa­dr­ži kom­bi­na­ci­ju gin­ka, ome­ga-3 mas­nih ki­se­li­na(DHA) te vi­ta­mi­na B sku­pi­ne. Ginko ome­ga kap­su­le pra­va su kom­bi­na­ci­ja za cir­ku­la­ci­ju i bo­lje pam­će­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.