Ka­iser Karl u be­auty vo­da­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Svoj niz ne­vje­ro­jat­nih di­zaj­ner­skih su­rad­nji Karl La­ger­feld ove je­se­ni nas­ta­vit će s

vlas­ti­tom be­auty li­ni­jom za brend Shu Ue­mu­ra. Ko­lek­ci­ja, ko­ja će se sas­to­ja­ti od 17 ko­ma­da, bit će dos­tup­na di­ljem

svi­je­ta u pred­blag­dan­sko vri­je­me. “Već 20 go­di­na ko­ris­tim pro­izvo­de

bren­da Shu Ue­mu­ra za svo­je ski­ce, cr­ta­nje por­tre­ta, di­zaj­na pa čak i za iz­ra­du ka­ri­ka­tu­ra. Ni­ti je­dan dru­gi pro­izvo­đač ne nu­di ta­ko li­je­pu pa­le­tu bo­ja”, iz­ja­vio je Ka­iser Karl. Iako je kam­pa­nja za ko­lek­ci­ju već snim­lje­na, Karl još ni­je od­lu­čio toč­no ka­ko

će iz­gle­da­ti g p pa­ki­ra­nja jp pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.