NAPISALA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Ta­li­jan­ska mod­na ku­ća ko­ju je os­no­vao mar­kiz Emi­lio Puc­ci 1947. od sa­mih po­če­ta­ka si­no­nim je za luk­suz­na lje­to­va­nja i go­diš­nje od­mo­re - psi­ho­de­lič­ni kaf­ta­ni pre­poz­nat­lji­va Puc­ci uzor­ka bi­li su ne­izos­tav­ni u gar­de­ro­ba­ma Liz Taylor, Jac­kie O i dru­gih iko­na. Kad je Pe­ter Dun­das do­šao na mjes­to kre­ativ­nog di­rek­to­ra ove mod­ne ku­će 2008., za­klju­čio je ka­ko Puc­ci­ju tre­ba “ma­lo rock’n’rol­la, opas­nos­ti i sek­se­pi­la”, i od on­da, ka­ko sam ka­že, “s po­što­va­njem ne po­štu­je” brend kre­ira­ju­ći ha­lji­ne ko­je ma­lo to­ga os­tav­lja­ju skri­ve­nim i pri­god­ni­je su iz­la­sku u klub Sa­int Tro­pe­za ne­go fi­nim ve­če­ra­ma. Zbog to­ga, brend je pos­tao omi­ljen me­đu pop zvi­jez­da­ma, star­le­ta­ma i fa­shi­onis­ti­ca­ma ko­je že­le oča­ra­ti cr­ve­ni te­pih. “Obo­ža­vam žen­sko ti­je­lo i za­to ga že­lim što vi­še ot­kri­ti i is­tak­nu­ti nje­go­ve obli­ne”, ot­kri­va di­zaj­ner ko­ji se do­is­ta mo­že na­zva­ti ek­s­cen­trič­nim. Na­ime, Dun­das ži­vi u Pa­ri­zu, a na po­sao, smje­šten u Fi­ren­ci, sva­ki dan le­ti pri­vat­nim avi­onom. Obo­ža­va­telj je sla­do­le­da i čo­ko­la­de, a ho­bi su mu skup­lja­nje pre­pa­ri­ra­nih ži­vo­ti­nja i in­se­ka­ta. No, nje­gov iz­gled ne ot­kri­va ni­šta od to­ga. “Mo­ja uni­for­ma su bi­je­le tra­pe­ri­ce, si­va ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va i mo­dri blej­zer. Vo­lim bi­je­le tra­pe­ri­ce jer su na po­la pu­ta iz­me­đu je­an­sa i fi­nih hla­ča”, ot­kri­va pla­vo­ko­si di­zaj­ner ko­jeg obo­ža­va­ju Ca­ri­ne Ro­it­feld, Jen­ni­fer Lo­pez i Gwyneth Pal­trow.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.