Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

... PREDIVNIM MIU MIU KAMEJAMA Či­ni se ka­ko je 2012. go­di­na ka­me­ja - ne sa­mo da ih je La­nvin ko­ris­tio na me­da­ljo­ni­ma u svo­joj pre­dje­sen­skoj ko­lek­ci­ji, već su u tr­go­vi­ne sti­gle i pre­kras­ne kris­ta­li­zi­ra­ne Miu Miu ver­zi­je iz ko­lek­ci­je za lje­to 2012. Za iz­ra­du ovih lje­po­ti­ca ko­ri­šte­ne su kla­sič­ne me­to­de po­put ruč­nog gra­vi­ra­nja, no Miu Miu ka­me­je sve su sa­mo ne sta­ro­mod­ne - po­gle­daj­te sa­mo te bo­je!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.