M or­ski val DI­ZAJ­NA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U po­tra­zi za stva­ri­ma ko­je pod­sje­ća­ju na mo­re, oče­ku­je vas bo­gat ulov! U ri­bar­skoj mre­ži uhvaćeni su lus­te­ri-bo­ve, po­vr­ši­nom sto­li­ća pliva mor­ska ra­ža. Če­lik je fi­no obli­ko­van u ko­ra­lje, a por­cu­lan u mor­ske spu­žve. Umi­va­oni­ci se nu­de kao mi­ni­ver­zi­je pla­ve la­gu­ne, a pod­mor­ni­ca plu­ta ša­li­com pre­vo­ze­ći čaj...

Iva­na Vo­do­ga­žec

Ar­hi­va VL

Ka­bi­na i ta­bu­re za pla­žu i te­ra­su Be­ach Ca­bin od­lič­no se uk­la­pa­ju u in­te­ri­je­re, di­zajn Mary Block za tvrt­ku Pi­eran­to­nio Bo­na­ci­na (teh­no­ra­tan i vo­do­ne­pro­pus­na tka­ni­na, ci­je­na na upit, Sti­pić In­te­rart) Ak­va­rij Gi­ona od pu­ha­nog stak­la, di­zajn Ale­ssan­dra...

Lus­te­ri Fi­sher­man, akril­no sje­ni­lo u ruč­no iz­ra­đe­noj mre­ži, di­zajn Mat­ti­as Stå­hl­bom za Ze­ro, www.ze­ro.se

De­ko­ra­tiv­na školj­ka iz­ra­đe­na je od mje­ša­vi­ne pješ­če­nja­ka i smo­le (28 x 22 x 20 cm, 489 kn, Ka­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.