HUMANITARKA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

a ovim po­te­zom zas­lu­žla je i na­di­mak “mo­del ko­ji ne za­ra­đu­je”. “Mo­ji ro­di­te­lji ima­ju ne­pro­fit­nu or­ga­ni­za­ci­ju ime­na Ro­ots of Pe­ace ko­ja funk­ci­oni­ra u se­dam ze­ma­lja. Ot­kad znam za se­be maj­ka me po­ku­ša­va uklju­či­ti u nji­hov rad, ta­ko da sam s 13 go­di­na već bi­la na Bal­ka­nu u min­skim po­lji­ma. Upoz­na­la sam cu­ri­ce svo­jih go­di­na ko­je su iz­gu­bi­le sve - obi­telj, ško­lu, dje­tinj­stvo. Kad je na­si­lje doš­lo na moj te­ri­to­rij, 11. ruj­na 2001., shva­ti­la sam ka­ko su se one osje­ća­le, ali sam pos­ta­la svjes­na da je to bu­duć­nost ko­ja če­ka broj­ne obi­te­lji u Af­ga­nis­ta­nu. Za­to sam od­lu­či­la dio svo­je za­ra­de da­ti za izgradnju škola i igra­li­šta, u po­ku­ša­ju da tim lju­di­ma vra­ti­mo vje­ru u bu­duć­nost”, objaš­nja­va Kyle­igh. “Maj­ka He­idi, biv­ša CNN-ova no­vi­nar­ka, us­pav­lji­va­la me uz pje­smu ko­ja je bi­la sim­bol fe­mi­nis­tič­kog po­kre­ta. Već s 8 go­di­na bi­la sam na pr­voj kon­fe­ren­ci­ji o pra­vi­ma že­na, a sa 16 sam or­ga­ni­zi­ra­la kam­pa­nju za škole u Af­ga­nis­ta­nu”, pri­sje­ća se ma­ne­ken­ka. Upra­vo je že­lja za po­mo­ći po­tak­nu­la Kyle­igh da se poč­ne ba­vi­ti ma­ne­kens­tvom. “Is­pr­va mi je bi­lo ne­ugod­no uop­će raz­miš­lja­ti o to­me, ta­ko da sam če­ka­la sko­ro go­di­nu da­na pri­je no što sam pri­hva­ti­la po­nu­du jed­nog agen­ta. Moj uvjet kad sam pot­pi­sa­la za agen­ci­ju Next bio je da u svo­jim an­ga­žma­ni­ma mo­gu pro­mo­vi­ra­ti hu­ma­ni­tar­ni rad”, objaš­nja­va dva­de­set­tro­go­diš­nja Kyle­igh. Ovu Ame­ri­kan­ku mod­ni svi­jet odu­vi­jek je za­ni­mao, po­go­to­vo stil Alexan­de­ra Wan­ga i nje­go­ve mu­ze Erin Wa­sson, a da­nas ko­ris­ti pri­li­ku da di­zaj­ne­re i fo­to­gra­fe s ko­ji­ma su­ra­đu­je po­ve­že sa svo­jim hu­ma­ni­tar­nim ci­lje­vi­ma. “Po­ku­ša­vam mo­ti­vi­ra­ti di­zaj­ne­re ko­ji pa­ze na odr­ži­vi ra­zvoj da unaj­me kva­li­tet­ne rad­ni­ke iz Af­ga­nis­ta­na i ku­pu­ju nji­ho­ve pro­izvo­de”, ka­že po­du­zet­na ma­ne­ken­ka. “Shva­ti­la sam da je ma­ne­kens­tvo pri­li­ka ko­ju ne smi­jem pro­pus­ti­ti”, skrom­no za­klju­ču­je cura ko­ju obo­ža­va­ju ured­ni­ce ame­rič­kog i ta­li­jan­skog Vo­gu­ea. “Omi­lje­ni di­zaj­ner mi je Alexan­der Wang, no ve­ći­nu odje­će ku­pu­jem u hig­h­s­tre­et tr­go­vi­na­ma. Na­kit uglav­nom kra­dem maj­ci, a naj­dra­ži ko­mad mi je za­ruč­nič­ki pr­sten mo­je ba­ke ko­ji sam jed­nom za­ma­lo iz­gu­bi­la”, priz­na­je Kayle­igh

Krat­ka tra­per jak­na, S. Oli­ver, 579 kn Ta­ji­ce s prin­tom, Moe, Clan, 1500 kn San­da­le, Man­go, 309 kn Sun­ča­ne na­oča­le, Miss Sixty, 756 kn Proz­rač­na blu­za, L’Agen­ce, Clan, 2690 kn

Blu­za s vo­la­ni­ma, Re­vi­ew, Pe­ek & Clop­pen­burg, 149 kn Du­ga suk­nja od sa­te­na, Ulič­ni or­mar, 150 kn

Krat­ke hla­če, A.L.C., Clan, 2690 kn

Ma­ji­ca bez ru­ka­va, Mon­te­go, Pe­ek & Clop­pen­burg, 59 kn

Ci­pe­le od bu­še­nog ma­te­ri­ja­la, Ann Chris­ti­ne, 159 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.