Lje­po­ta news Po­uz­da­na za­šti­ta od sun­ca za ci­je­lu obi­telj

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U tr­žiš­noj po­pla­vi ino­zem­nih pre­pa­ra­ta za za­šti­tu od sun­ca i nje­gu na­kon sun­ča­nja mo­gu se na­ći i kva­li­tet­ne do­ma­će li­ni­je po­put Di Sun­pro­tec­ti­on ko­ju pro­izvo­di Sa­po­nia Osi­jek. Pro­izvo­di su obo­ga­će­ni učin­ko­vi­tim za­štit­nim UV-fil­te­ri­ma i ak­tiv­nim sas­toj­ci­ma po­put pan­te­no­la, aloe aere i vi­ta­mi­na E ko­ji šti­te, nje­gu­ju ko­žu i hi­dra­ti­zi­ra­ju ko­žu. U sve­obu­hvat­noj po­nu­di pre­pa­ra­ta za dje­cu i odras­le, mi ovo­ga lje­ta, kad je Sun­če­vo zra­če­nje vr­lo ja­ko, gla­sa­mo za kre­mu za li­ce s vi­so­kim za­štit­nim fak­to­rom 50 (35 kn, Koz­mo). Tra­di­ci­onal­na tur­ska ku­pelj, poz­na­ti­ja kao ha­mam, od­ne­dav­no se mo­že do­ži­vje­ti i kod nas, toč­ni­je, u za­dar­skom Fal­kens­te­iner Ho­tel & Spa Ia­de­ra. Za ne­za­bo­rav­no ku­pa­nje pje­nom za­du­žen je maj­stor Ma­hir Öz­de­mir, ko­ji je u 35-go­diš­njoj ka­ri­je­ri pro­pu­to­vao ci­je­li svi­jet i taj­na­ma vje­šti­ne ha­ma­ma po­učio mno­ge. Maj­stor Ma­hir is­ti­če ka­ko se od­la­skom u ha­mam u Tur­skoj rje­ša­va­ju svi pro­ble­mi, od zdrav­s­tve­nih do lju­bav­nih i nov­ča­nih. Osim ha­ma­ma, u Ia­de­ri se do­is­ta mo­že uži­va­ti u ci­je­lom ni­zu wel­l­ness tret­ma­na - sa­una­ma, ma­sa­ža­ma, ba­ze­ni­ma, a ko­ris­ti se ek­s­klu­ziv­na koz­me­ti­ka An­ne Se­mo­nin. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.