PLIDENTA U NO­VOM ATRAK­TIV­NOM DI­ZAJ­NU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Zub­ne pas­te Plidenta od­ne­dav­no se mo­gu na­ći u no­vom di­zaj­nu. Plidenta sad ima još atrak­tiv­ni­ji 3D lo­go­tip i bo­lji fo­kus na funk­ci­ju zub­ne pas­te, a s no­vim mo­guć­nos­ti­ma ti­ska in­for­mi­ra­nje po­tro­ša­ča još je kva­li­tet­ni­je, što će im olak­ša­ti iz­bor omi­lje­ne zub­ne pas­te. No­vi di­zajn Pli­den­te po­seb­no bri­ne o eko­lo­škom as­pek­tu am­ba­la­že. Ukup­ni vo­lu­men no­ve ku­ti­je sma­njen je, ovis­no o vr­sti, od 18 do 25 pos­to. Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra do­di­je­li­la je ove go­di­ne Pli­den­ti sta­tus “Izvor­no hr­vat­sko” za zub­ne pas­te Plidenta Her­bal, Pro-t-ac­ti­on i Tri­ple Ac­ti­ve, a oz­na­ku “Hr­vat­ska kva­li­te­ta” za os­ta­le Pli­den­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.