N APISALA O D AB RAO F OTO G RAF IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Re­uters, Ar­hi­va VL

Kad An­na Win­to­ur za ne­kog iz­ja­vi da je “pre­li­jep, pa­me­tan i zreo” i us­put ga us­po­re­di s ma­ne­ken­skim bo­gi­nja­ma po­put Lin­de Evan­ge­lis­te i Na­ta­li­je Vo­di­ano­ve, zna­te da se ra­di o ne­kom po­seb­nom. Ari­zo­na Mu­se, ko­joj je maj­ka da­la ime po ovoj su­hoj ame­rič­koj dr­ža­vi, do­is­ta to i jest. Po­zi­ra­nje pred naj­poz­na­ti­jim fo­to­gra­fi­ma po­put Ste­ve­na Me­ise­la, Inez i Vi­no­odh, nas­lov­ni­ca ta­li­jan­skog Vo­gu­ea, kam­pa­nje Pra­de i Yves Sa­int La­uren­ta i ne­bro­je­ne re­vi­je sa­mo su dio sva­kod­nev­ni­ce ove dje­voj­ke, a ka­da vas sa­mi di­zaj­ne­ri pro­gla­se zvi­jez­dom zna­te da ste na pra­vom pu­tu. “Smi­ješ­na stvar je što ni­kad ni­sam že­lje­la bi­ti ma­ne­ken­ka. Još uvi­jek učim ka­ko stva­ri idu i za­nim­lji­vo mi je. Imam do­jam da sam dio ne­čeg stvar­no važ­nog i to je su­per osje­ćaj!”, skrom­no priz­na­je dva­de­set­tro­go­diš­nja Ari­zo­na. Ia­ko je nje­zi­no pr­vo po­jav­lji­va­nje na pis­ta­ma bi­lo za pro­ljet­ne re­vi­je 2011., Ari­zo­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.