NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Obič­no ga ili obo­ža­va­mo ili mr­zi­mo, sre­di­ne ne­ma. Le­opard print je­dan je od mod­no naj­o­sjet­lji­vi­jih uzo­ra­ka za kom­bi­ni­ra­nje. Na­ža­lost, lak­še je u nje­mu iz­gle­da­ti jef­ti­no, ne­go ele­gant­no. Za­to pre­po­ru­ča­mo ve­li­ki, ve­li­ki oprez. Kod tog uzor­ka pra­vi­lo ‘ma­nje je vi­še’ bit će iz­u­zet­no ko­ris­no. No­si­te je­dan ko­mad s upe­čat­lji­vim le­opar­do­vim uzor­kom. Vje­ruj­te, bit će i vi­še no do­volj­no. Za ovo vam lje­to pre­po­ru­ča­mo proz­rač­ne hla­če, po­put ovih iz Za­re, ko­je do­is­ta vri­je­de sva­ke ku­ne. Osim što su iz­nim­no udob­ne i no­si­ve, la­ko se kom­bi­ni­ra­ju s go­to­vo sva­kim T-shir­tom, ali i bi­je­lim pot­ko­šu­lja­ma i rav­nim san­da­la­ma. Osim to­ga, de­fi­ni­tiv­no ne­će­te po­gri­je­ši­ti os­vje­ži­te li svoju gar­de­ro­bu cipelama ili san­da­la­ma le­opard uzor­ka. Le­opard ne podnosi ja­ko bo­je, tek bi­je­lu, cr­nu i do­is­ta tek naz­na­ku cr­ve­ne. Uz nje­ga vam ne tre­ba na­kit jer on pre­uzi­ma funk­ci­ju ukra­ša­va­nja. Za dra­ma­ti­čan iz­gled, po­put ono­ga što za je­sen pred­la­žu Dol­ce & Gab­ba­na do­is­ta tre­ba ja­ko, ja­ko pu­no hra­bros­ti. Mo­žda Lady Ga­ga osva­ne u ne­koj od tih smje­lih kre­aci­ja, kao što je la­ni od gla­ve do pe­te no­si­la Fer­ra­ga­mov pe­pi­ta uzo­rak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.