NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Kad ste (na­po­kon) utr­pa­li u ko­fer sve što (mis­li­te da) vam je po­treb­no na lje­to­va­nju, pi­ta­te se ka­mo će­te, za­bo­ga, ugu­ra­ti još i po­ve­li­ku koz­me­tič­ku tor­bi­cu (pre)na­tr­pa­nu te­škim i nez­grap­nim bo­či­ca­ma i tu­ba­ma... Pro­blem ri­je­ši­te ra­zum­no i mi­ni­ma­lis­tič­ki,

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Iva­na Vo­do­ga­žec Ca­me­ra­press/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Ma ko­li­ko nas­to­ja­li “sre­za­ti” broj bo­či­ca, tu­ba i ku­ti­ji­ca za uljepšavanje ko­je bis­te vo­lje­li po­ni­je­ti na put, mno­gi­ma koz­me­tič­ka tor­bi­ca za­čas pu­ca po ša­vo­vi­ma. U ko­fe­ru za­uzi­ma vi­še pros­to­ra ne­go što bis­te že­lje­li, nez­grap­na je i pu­na am­ba­la­že ko­ja bi se, una­toč mje­ra­ma opre­za, u pri­je­vo­zu mo­gla ošte­ti­ti i raz­li­ti. Am­ba­la­ža je čes­to kla­sič­ne ve­li­či­ne, s ko­li­či­nom pro­izvo­da znat­no ve­ćom od one ko­ju će­te po­tro­ši­ti na lje­to­va­nju... Sve­mu to­me možete do­sko­či­ti s koz­me­tič­kim mi­ni­pa­ki­ra­nji­ma. Iskoristite tes­te­re, po­gle­daj­te put­ni iz­bor u dro­ge­ri­ja­ma i par­fu­me­ri­ja­ma, u ko­ji­ma možete ku­pi­ti i praz­nu mi­ni­am­ba­la­žu u ko­ju možete pre­to­či­ti ma­nju ko­li­či­nu omi­lje­ne koz­me­ti­ke!

mi­ni set s tri sja­ji­la za us­ne Crazy style nu­di se u dvi­je va­ri­jan­te (22,90 kn, Koz­mo) ukras­ne na­ljep­ni­ce Na­ils in style za nok­te na nož­nim pr­sti­ma (17,90 kn, dm) ukras­ne svje­tlu­ca­ve na­ljep­ni­ce Na­il pat­ch art za nok­te na ru­ka­ma (69 kn, Sep­ho­ra)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.