DO­MA­ĆI PRI­ROD­NI SAPUNI OD SMILJA, LA­VAN­DE, MAS­LI­NE I ČA­JEV­CA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Hr­vat­ska pri­rod­na koz­me­ti­ka Bi­oba­za pred­sta­vi­la je no­ve sa­pu­ne (14,90 kn) od naj­fi­ni­jih bilj­nih ulja, bez sas­to­ja­ka ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la, pa­ra­be­na, umjet­nih bo­ja i mi­ri­sa. Sa­pun Bi­oba­za Hy­dra­ta­ti­on s mas­li­no­vim uljem i la­van­dom osmiš­ljen

je za su­hu i osjetljivu ko­žu, a sa­pun Bi­oba­za An­ti­sep­tic s ete­rič­nim ulji­ma ča­jev­ca i smilja po­go­dan je i za bri­ja­nje bez iri­ta­ci­ja. Sapuni stva­ra­ju bla­gu pje­nu ko­ja ne is­u­šu­je ko­žu, a pa­ki­ra­ni su u po­seb­nim ča­ši­ca­ma ka­ko bi se oču­va­la bla­go­tvor­na svoj­stva sas­to­ja­ka, a

sa­pun ostao po­sve čist i ne­dir­nut do upo­tre­be. Ro­sal je lansirao ukus­ne bal­za­me za us­ne obo­ga­će­ne pri­rod­nim ulji­ma ko­ja du­bin­ski nje­gu­ju i šti­te osjetljivu ko­žu usa­na. Ru­ži­čas­ti Ma­gic Glow aro­ma­ti­zi­ran je na­rom i gu­ara­nom, a ze­le­ni bal­zam Aloe Ve­ra os­vje­žen je aro­mom aloe ve­re ko­ja hi­dra­ti­zi­ra us­ne (sva­ki 14 kn). Bal­za­mi ima­ju po­seb­nu for­mu­lu sa shea mas­la­cem te vi­ta­mi­ni­ma A i E za me­ke i sjaj­ne us­ne. Kom­bi­na­ci­ju vi­ta­mi­na i bla­go­tvor­nog ar­ga­no­va ulja do­no­si lju­bi­čas­ti bal­zam Ori­en­tal Be­auty, li­mi­ti­ra­no iz­da­nje s mi­ri­som i oku­som Ori­jen­ta (12,90 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.