‘ZA­ŠTI­TI SE... NE­KA CI­JE­LI OVAJ SVI­JET JOŠ SJA U SUN­CU’ UZ DM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

dm i ove go­di­ne provodi hu­ma­ni­tar­no­edu­ka­tiv­nu kam­pa­nju “Za­šti­ti se... i ne­ka ci­je­li ovaj svi­jet još sja u sun­cu!”, ko­ja za cilj ima po­tak­nu­ti gra­đa­ne na od­go­vor­no po­na­ša­nje na sun­cu. Ka­ko bi skre­nu­li po­zor­nost ko­li­ko je važ­no i pri­li­kom bo­rav­ka u vr­ti­ću djecu pra­vil­no za­šti­ti­ti sred­stvi­ma za sunčanje s vi­so­kim za­štit­nim fak­to­rom dm i NIVEASun će svim vr­ti­ći­ma u Hr­vat­skoj pok­lo­ni­ti pa­ket dje­čjih pro­izvo­da za za­šti­tu od sun­ca. Osim to­ga, u ci­lju edu­ka­ci­je o važ­nos­ti za­šti­te od UV zra­če­nja i pre­ven­ci­je me­la­no­ma dm ti­je­kom sr­p­nja i ko­lo­vo­za, or­ga­ni­zi­ra bes­plat­ne der­ma­to­lo­ške pre­gle­de na hr­vat­skim pla­ža­ma. Tim struč­nja­ka Hr­vat­skog der­ma­to­ve­ne­ro­lo­škog druš­tva na če­lu s prof.dr.sc. Mir­nom Ši­tum ta­ko će 14.7. po­sje­ti­ti Ši­be­nik, 21.7. Du­brov­nik, 28.7. Za­dar, 2.8. Ma­kar­sku, 9.8. Split, 12.8. Pu­lu i 13.8. Crik­ve­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.