PRAK­TIČ­NI TABUREI U SU­PER I MAXI KON­ZU­MU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Prak­ti­čan i ko­ris­tan, ta­bu­re za od­la­ga­nje stva­ri, sa­vr­še­no će pos­lu­ži­ti u tre­nu­ci­ma pre­da­ha na­kon na­por­nog rad­nog da­na, ali i za pos­pre­ma­nje ve­se­lo raz­ba­ca­nih igra­ča­ka va­ših ma­li­ša­na. U Su­per i Maxi Kon­zum pro­da­va­oni­ca­ma po­tra­ži­te atrak­tiv­ne ta­bu­ree za od­la­ga­nje, s tvr­dim MDF pok­lop­cem po­god­nim za sje­de­nje, s raz­li­či­tim mo­dre­nim uzor­ci­ma ko­ji će se uk­lo­pi­ti u sve in­te­ri­je­re. Dos­tup­ni su u dvi­je di­men­zi­je 30x30x30 cm po ci­je­ni od 29,99 ku­na i u di­men­zi­ji 48x32x 2 cm po ci­je­ni od 39,99 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.