NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Oscar De La Ren­ta ra­dio je uz Cris­to­ba­la Ba­len­ci­agu, su­ra­đi­vao s La­nvi­nom i Di­orom, vo­dio ko­lek­ci­ju odje­će za Eli­za­beth Ar­den i smiš­ljao ha­ute co­utu­re ko­lek­ci­je za Bal­ma­in. Uz sve to, ra­zvio je vlas­ti­ti brend, sa­vr­šen za šet­nje cr­ve­nim te­pi­hom!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić Pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Žar­ko Bašić/

Nje­go­vo ime na­la­zi se na sve­mu - od Bar­bie lut­ki­ca do fi­nog por­cu­la­na, zas­lu­žan je za po­vra­tak gyp­sy ha­lji­na i to­ale­ta dos­toj­nih ru­skih ca­ri­ca, a ka­ko je spre­man i za naj­ve­će iz­a­zo­ve po­ka­zao je ka­da je odje­nuo Hil­lay Clin­ton na nas­lov­ni­ci Vo­gu­ea. Oscar De La Ren­ta ro­đen je u Do­mi­ni­kan­skoj Re­pu­bli­ci 1932., a s ne­pu­nih 18 go­di­na na­pus­tio je rod­nu dr­ža­vu i oti­šao stu­di­ra­ti sli­kar­stvo u Špa­njol­sku. Usko­ro se za­lju­bio u mod­ni svi­jet i po­čeo je ski­ci­ra­ti ha­lji­ne za vo­de­će mod­ne ku­će, či­me je za­ra­dio mjes­to u ate­ljeu Cris­to­ba­la Ba­len­ci­age. Na­kon ne­ko­li­ko go­di­na pro­ve­de­nih u druš­tvu naj­poz­na­ti­jeg špa­njol­skog kre­ato­ra Oscar je oti­šao u Fran­cu­sku i po­čeo ra­di­ti kao asis­tent u La­nvin stu­di­ju. Ta­mo je upoz­nao i Fran­co­ise de Lan­gla­de, ta­daš­nju ured­ni­cu fran­cu­skog Vo­gu­ea, ko­ja mu je otvo­ri­la vra­ta mod­nog svi­je­ta. Usko­ro je po­čeo kre­ira­ti za Eli­za­beth Ar­den ko­ja je u ‘40-im go­di­na-go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća pro­izvo­di­la i odje­ću, a ra­di­oadio je i re­ady-to-we­ar ko­lek­ci­je za Chris­ti­ana Di­ora. Ne­od­lu-Ne­od­lu­čan ku­da kre­nu­ti, obra­tio se za sa­vjet Di­ani Vre­eland, ured­ni­ci ame­rič­kog Vo­gu­ea. “Rek­la mi je da se dr­žim Eli­za­beth jer ona sa­ma ni­je dizaj­nerica i br­žee sam mo­gao pos­ta­ti pre­poz­nat­ljiv. U Di­oru bi me uvi­jek za­sje­ni­lo to ime”, ot­krio je Oscar, ko­ji je sa­vje­tjet ove poz­na­te ured­ni­ce do­is­ta i pos­lu­šao, a ne­ko­li­ko­ko go­di­na kas­ni­je po­kre­nuo je vlas­ti­ti brend Oscar De La Ren­ta. Osim vlas­ti­tog bren­da, Oscar je imao vre­me­na na vo­di­ti i ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta sa stra­ne, pa je sko­ro oro 10 go­di­na bio za­du­žen za ha­ute co­utu­re ko­lek­ci­je kci­je mod­ne ku­će Pi­er­re Bal­ma­in, a od 2006. pred­d­stav­lja i iz­nim­no us­pješ­nu ko­lek­ci­ju vjen­ča­ni­ca. ica. Obo­ža Obo­ža­va­ju ga po­li­ti­čar­ke i pos­lov­ne ne že­ne, ali i ho­li­vud­ske zvi­jez­de po­put put An­ne Hat­haway, Beyon­ce i Sarah Je­ssic Je­ssi­ce Par­ker. Oscar De La Ren­ta (79), ro­đen jee u Do­mi­ni­kan­skoj Re­pu­bli­ci, a na­konn što je upi­sao stu­dij sli­kar­stva u Špa­njol­skoj njol­skoj za­po­čeo je su­rad­nju s Ba­len­ci­agom, om, La­nvi­nom i Bal­ma­inom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.