Mod­nim va­lo­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Pri­je ne­go kre­ne­te s od­bro­ja­va­njem do go­diš­njeg od­mo­ra bu­di­te si­gur­ni da ima­te sve sprem­no za oda­ti po­čast lje­tu - motivi si­dra, ri­bi­ca i pal­mi po­la­ko su se pro­ši­ri­li po na­šim gar­de­ro­ba­ma, a in­s­pi­ra­ci­ju pro­na­đi­te u kre­aci­ja­ma McQu­eena i Ver­sa­cea!

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Žar­ko Bašić/Pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Pa­ki­ra­nje za go­diš­nji od­mor slat­ka je mu­ka, no kad vam je pri­je­ko po­treb­no ra­s­hla­đe­nje još tjed­ni­ma uda­lje­no, ide­al­ni motivi za pre­živ­lja­va­nje nes­nos­nih vru­ći­na upra­vo su oni mor­ski. Upra­vo je du­bo­ko pla­vet­ni­lo bi­la glav­na in­s­pi­ra­ci­ja Stel­li McCart­ney u hva­lje­noj ko­lek­ci­ji ko­ju smo čes­to ima­li pri­li­ke vi­dje­ti na ce­le­bri­ti­ji­ma po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci - pla­vo-bi­je­le kom­bi­na­ci­je i ino­va­tiv­ni kro­je­vi ko­ji pod­sje­ća­ju na mor­ske va­lo­ve do­is­ta su pra­vi ljetni out­fit. Ne­što ma­nje ma­što­vi­ta bi­la je Do­na­tel­la Ver­sa­ce ko­ja je trend pri­gr­li­la ko­ris­te­ći prin­te­ve mor­skih ko­nji­ca, zvjez­da­ča i si­re­na, a opa­ke me­du­ze kra­si­le su kre­aci­je bri­tan­ske di­zaj­ne­ri­ce Hol­ly Ful­ton. Ka­ko od nje­zi­ne mod­ne ku­će uvi­jek mo­že­mo oče­ki­va­ti ne­što vi­še po­ka­za­la je i Sarah Bur­ton, ko­ja je McQu­eeno­vu pro­ljet­nu re­vi­ju ogr­nu­la u ma­te­ri­ja­le ko­ji tek­s­tu­rom i bo­ja­ma pod­sje­ća­ju na ko­ra­lje, a gla­ve ma­ne­ken­ki kra­si­le su ins­ta­la­ci­je slič­ne mor­skim pri­ljep­ci­ma. Mo­žda naj­no­si­vi­je kre­aci­je sti­gle su iz bren­da Blu­girl, na­mi­je­nje­nog mla­đoj po­pu­la­ci­ji, a ve­se­li motivi si­dra, pal­mi, ri­bi­ca i je­dri­li­ca vi­še su ne­go do­bro­doš­li u na­šim gar­de­ro­ba­ma!

Krat­ke hla­či­ce cvjet­nog uzor­ka, Ann Chris­ti­ne, 59 kn

Pru­gas­ta ma­ji­ca s mo­ti­vom si­dra, Mon­te­go, Pe­ek & Clop­pen­burg, 139 kn Ha­lji­na s trop­skim prin­tom, Pro­mod, 195 kn

Na­ruk­vi­ca s mor­skim mo­ti­vi­ma, Ac­ce­sso­ires, 99 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.