NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

IT DJE­VOJ­KA “Ne­dav­no mi je po­nu­đen po­sao gdje bih za­ra­di­la mi­li­jun do­la­ra u jed­nom da­nu, no od­lu­či­la sam od­bi­ti. U ka­ri­je­ri sva­ke ma­ne­ken­ke pos­to­je faze, a ja tre­nut­no mo­ram bi­ra­ti gdje se po­jav­lju­jem i od­bi­ja­ti pu­no pos­lo­va. No­vac je spo­re­dan, no i to će se pro­mi­je­ni­ti”, objas­ni­la je Fri­da

Tor­ba s li­kom mač­ke, Ac­ce­sso­ires, 189 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.