Ko­ju su ot­kri­li u IKEA-I

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Osam­na­es­to­go­diš­nja Fri­da mi­lje­ni­ca je Gra­ce Cod­din­g­ton, kre­ativ­ne ured­ni­ce ame­rič­kog Vo­gu­ea, ko­ja ju je u go­di­nu da­na an­ga­ži­ra­la za sva­ko iz­da­nje mod­ne Bi­bli­je. “Vo­lim sni­ma­ti za Vo­gue jer vam to da­je odre­đe­ni pres­tiž. Ima kli­je­na­ta ko­ji tra­že is­klju­či­vo cu­re ko­je su se po­ja­vi­le ta­mo!”, ot­kri­la je Fri­da. Vi­so­ka, mr­ša­va i pla­va, Fri­da Gus­tav­sson do­is­ta je jed­na od onih dje­vo­ja­ka ko­je će­te od­mah svr­sta­ti u sku­pi­nu ma­ne­ken­ki. No ova Šve­đan­ka se ni­kad ni­je mis­li­la ba­vi­ti mo­dom. “Bi­la sam spor­ta­ši­ca, atle­ti­čar­ka. Do­bi­la sam hr­pu me­da­lja, tre­ni­ra­la sam pet pu­ta tjed­no i bi­la sam stvar­no us­pješ­na.”, pri­sje­ća se Fri­da. No, na­kon oz­lje­de ova mla­da lje­po­ti­ca shva­ti­la je ka­ko će za­do­volj­stvo mo­ra­ti pro­na­ći drug­dje. “Pr­vi put su mi pris­tu­pi­li u IKEA-i, dok sam bi­la u shop­pin­gu s ocem. Ima­la sam 12 go­di­na i ni­je mi pa­da­lo na­pa­met bi­ti ma­ne­ken­ka. Pa ja čak ni­sam bi­la ni naj­ljep­ša cu­ra u raz­re­du!”, pro­ko­men­ti­ra­la je da­nas 18-go­diš­nja Fri­da. Ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je, na­kon što je upi­sa­la sred­nju ško­lu za mod­ni di­zajn, Fri­da se ipak pre­do­mis­li­la. Svo­je pr­ve mod­ne ga­že odra­di­la je u Ja­pa­nu s 15 go­di­na, a ve­li­ku pri­li­ku do­bi­la je go­di­nu da­na kas­ni­je, ka­da je otvo­ri­la Va­len­ti­no­vu ha­ute co­utu­re re­vi­ju u Pa­ri­zu 2009. “Bi­la je to ne­vje­ro­jat­na go­di­na. Na­kon Va­len­ti­na sni­mi­la sam edi­to­ri­jal za ta­li­jan­ski Vo­gue, a te se­zo­ne, pr­ve na mod­nim tjed­ni­ma, no­si­la sam 62 re­vi­je. Da­nju sam še­ta­la po pis­ti, ve­če­ri sam pro­vo­di­la na pro­ba­ma za idu­ći dan. Ta­da ni­sam zna­la da ne­ke stva­ri mo­gu od­bi­ti pa sam to odra­di­la, a kad sam se vra­ti­la ku­ći u Stoc­k­holm spa­va­la sam dva da­na!”, ot­kri­la je ma­ne­ken­ka. Rod­ni Stoc­k­holm je i da­lje nje­zi­no uto­či­šte, ia­ko iz­najm­lju­je i stan s ko­le­gi­ca­ma u New Yor­ku. “Naj­vi­še vo­lim bi­ti kod ku­će, s obi­te­lji i deč­kom. Ne­dav­no sam si ku­pi­la stan, a sad gle­dam i ne­ku ku­ću uz oba­lu - ni­sam jed­na od onih cu­ra ko­je svu ušte­đe- vi­nu tro­še na sku­pe tor­bi­ce i iz­la­ske”, skrom­na je Fri­da. Mod­ni svi­jet na ovu Šve­đan­ku ipak je os­ta­vio tra­ga, pr­vens­tve­no na nje­zi­nom sti­lu. “Pri­je me uop­će ni­je bi­lo bri­ga kak­va izlazim va­ni, a sad sva­ki out­fit tri pu­ta pro­mis­lim. Čak se i u pot­pu­no ne­for­mal­nim pri­li­ka­ma, po­put obi­telj­skih fo­to­gra­fi­ja za Bo­žić, uhva­tim ka­ko po­zi­ram i bi­ram gdje je naj­bo­lje svje­tlo. To je valj­da pro­fe­si­onal­na de­for­ma­ci­ja!”, ka­že Fri­da, ko­ja je ima­la pri­li­ku su­ra­đi­va­ti s ne­kim od naj­bo­ljih svjet­skih fo­to­gra­fa i di­zaj­ne­ra. A us­pje­la je is­pu­ni­ti i svoj san - no­si­ti Di­oro­vu ha­ute co­utu­re re­vi­ju i bi­ti na stra­ni­ca­ma ame­rič­kog Vo­gu­ea. “No­si­la sam Di­or co­utu­re šest se­zo­na za re­dom, a u Vo­gu­eu sam bi­la u sva­kom iz­da­nju go­di­nu da­na!”, po­nos­no ot­kri­va mla­da Fri­da.

Ze­le­na ha­lji­na bez na­ra­me­ni­ca, Naf Naf, 384 kn Tra­per hla­či­ce s iz­ve­ze­nim de­ta­lji­ma, Naf Naf, 272 kn Po­lo ma­ji­ca s la­me­om, Gu­ess, 433 kn Cr­ne uske hla­če, Pro­mod, 120 kn

Blu­za s tri­če­t­vrt ru­ka­vi­ma, Gu­ess, 779 kn Na­oča­le, Fun­ky Fish, 50 kn Bi­je­la ko­šu­lja, Ma­rel­la, 850 kn

Mas­li­nas­ti sa­ko, Tom Ta­ilor, Pe­ek & Clop­pen­burg, 779 kn

Krat­ka ves­ta bo­je bre­sk­ve, Re­vi­ew, 149 kn

Na­ruk­vi­ca sa za­ko­vi­ca­ma, Ac­ce­sso­ires, 69 kn Ni­ske ci­pe­le, Hu­ma­nic, 499 kn

Ta­pe­ri­ce, Sal­sa, 662 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.