Lje­po­ta news

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Lush će usko­ro će lan­si­ra­ti “psi­ho­lo­šku” ko­lek­ci­ju šmin­ke na­zva­nu Emo­ci­onal­na bri­ljant­nost. Oda­bir šmin­ke bit će po­put igre: u Lu­shu su osmis­li­li ko­tač s bo­ja­ma ko­ji za­vr­ti­te za­tvo­re­nih oči­ju, a kad se za­us­ta­vi, otvo­ri­te

oči i oda­be­re­te pr­ve tri bo­je ko­je vas baš u tom tre­nut­ku priv­la­če. - Sva­ka bo­ja po­ve­za­na je s odre­đe­nom ri­je­či ko­je po­ne­što ot­kri­va­ju o va­šim tre­nut­nim osje­ća­ji­ma i sta­nju uma. Ot­kri­va­te ko­je bis­te bo­je tre­ba­li no­si­ti da is­pu­ni­te svo­je ci­lje­ve i pos­tig­ne­te “emo­ci­onal­nu bri­ljant­nost”,

objaš­nja­va­ju u Lu­shu ko­ji je ve­gan­sku ko­lek­ci­ju šmin­ke osmis­lio u su­rad­nji s poz­na­tom en­gle­skom psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­njom He­len Ken­nedy.

Za­bav­na šmin­ka u bo­ga­tom iz­bo­ru bo­ja sti­že na tr­ži­šte pot­kraj sr­p­nja. Lju­bi­te­lji­ce poz­na­te ma­ska­re Su­bli­me de Cha­nel od­ne­dav­no mo­gu uži­va­ti

i u no­vom vo­do­ot­por­nom iz­da­nju ko­je je lan­si­ra­no u sklo­pu no­ve ljet­ne ma­ke up ko­lek­ci­je za oči Ex­pre­si­ons de Cha­nel. Ma­ska­ra

sa­dr­ži po­seb­nu for­mu­lu ot­por­nu na vo­du i raz­ma­zi­va­nje. Tre­pa­vi­ce su pro­du­že­ne do mak­si­mu­ma i sa­vr­še­no uvi­je­ne, bez ob­zi­ra na ko­li­či­nu to­pli­ne i vlaž­nos­ti

(231 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.