TOP 5

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL SA­VR­ŠEN ZA SNI­MA­NJE PORTRETA

NAJTANJI U KLA­SI U skla­du s fi­lo­zo­fi­jom ele­gant­nog di­zaj­na se­ri­je L-Style, LG Op­ti­mus L5 je ide­alan spoj sti­la i teh­no­lo­gi­je. Ima tan­ko ku­ći­šte od sve­ga 9,5 mm, a do­la­zi s in­tu­itiv­nim i in­te­li­gent­nim zna­čaj­ka­ma kao što su teh­no­lo­gi­ja NFC Tag&Play (u Eu­ro­pi i Sje­ver­noj Ame­ri­ci) za mo­bil­nu trgovinu i pe­er­to-pe­er di­je­lje­nje da­to­te­ka. Po­kre­će ga Go­ogle­ov naj­no­vi­ji ope­ra­cij­ski sus­tav An­dro­id Ice Scre­am San­dwich, a ima pre­gled­ni 4–in­č­ni zas­lon, najbolji u kla­si, a usko­ro će bi­ti dos­tu­pan i u Hr­vat­skoj. Fik­s­ni Olym­pu­sov por­tret­ni objek­tiv M.zu­iko Di­gi­tal ED 75mm 1:1.8 (150mm*) is­pu­nja­va sva oče­ki­va­nja i vi­še od to­ga. Sa­vr­šen je iz­bor za sni­ma­nje portreta, ali i za sni­ma­nje br­zih spor­to­va u za­tvo­re­nom ili iz­vo­đa­ča na po­zor­ni­ci pri sla­bim svje­tlos­nim uvje­ti­ma. Ele­gant­no, u pot­pu­nos­ti me­tal­no ti­je­lo ovog objek­ti­va od­go­va­ra nje­go­vim im­pre­siv­nim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma i bes­pri­je­kor­nim op­tič­kim per­for­man­sa­ma. Ci­je­na 6799 kn. NA EXITU UZ DELL Kao glav­ni IT spon­zor, naj­ve­ćeg glaz­be­nog fes­ti­va­la u re­gi­ji, EXIT-a, pre­poz­nat­lji­vi teh­no­lo­ški brend Dell uz po­dr­šku Pin Com­pu­ters omo­gu­čit će mno­go­broj­nim po­sje­ti­te­lji­ma ovog glaz­be­nog spek­tak­la bes­pri­je­kor­nu IT po­dr­šku i ne­po­nov­lji­vu fes­ti­val­sku vi­bru u u su­rad­nji s re­no­mi­ra­nom kom­pa­ni­jom Skul­l­can­dy.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.