N APISALA O D AB RLA F OTO G RAF IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Car­ska Ru­si­ja opet kre­će u osva­jač­ke po­ho­de, no ovog pu­ta na ma­lo pi­to­mi­jem te­ri­to­ri­ju - mod­nim pis­ta­ma. Upra­vo su u ovom mi­nu­lom gi­gan­tu Dol­ce & Gab­ba­na, Tem­per­ley Lon­don i Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo pro­naš­li svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju za je­sen­ske i zim­ske ko­lek­ci­je, a ka­ko će hlad­ni­ji mje­se­ci pred na­ma bi­ti u zna­ku krz­na, luk­suz­nog na­ki­ta, zlat­nih ve­zo­va i bo­ga­tog ac­ce­sso­irea po­ka­zu­ju i ko­lek­ci­je Char­lot­te Olym­pi­je. Svoj hom­ma­ge Ru­si­ji u ko­lek­ci­ji či­ja je muza Ana Ka­re­nji­na od je­se­ni će pred­sta­vi­ti i Banana Re­pu­blic, kao prat­nju si­gur­nom hi­tu u ko­jem nas­lov­nu ulo­gu glu­mi Ke­ira Knig­h­tley. Kos­ti­mo­graf­ki­nja Jacqu­li­ne Dur­ran, za­du­že­na za film, iz­ja­vi­la je ka­ko je An­nu odi­je­va­la u ha­lji­ne Di­oro­vog no­vog lo­oka, in­s­pi­ri­ra­nog 50-im go­di­na­ma. “Kre­aci­je su is­to­vre­me­no po­vi­jes­ne, ali i za­nim­lji­ve”, ot­kri­la je Jacqu­li­ne. Je­dva če­ka­mo!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.