DRI­VE IN KI­NO U WES­T­GA­TEU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Du­gi da­ni, li­je­po vri­je­me i ugod­na ljet­na at­mo­sfe­ra ide­al­ne su ku­li­se za ak­tiv­nos­ti ko­jeg ovog lje­ta nu­di Wes­t­ga­te Shop­ping City svo­jim vjer­nim po­sje­ti­te­lji­ma i kup­ci­ma. Ljet­na ras­pro­da­ja i ljet­no Wes­t­ga­te dri­ve in ki­no, uz sva­kod­nev­nu bo­ga­tu po­nu­du, či­ne Wes­t­ga­te odre­di­štem broj 1 ovog lje­ta. Na­kon Wes­t­ga­te Shop­ping&Mu­sic Fes­ta, spek­tak­la ko­ji je odu­še­vio sve pri­sut­ne, Wes­t­ga­te je pri­pre­mio još jed­no iz­ne­na­đe­nje za svo­je vjer­ne po­sje­ti­te­lje. Tri vi­ken­da u ni­zu, po­čev­ši od 14. sr­p­nja, do­ve­zi­te va­šeg li­me­nog lju­bim­ca na zad­nju eta­žu ga­ra­že Wes­t­ga­tea i uži­vaj­te u vr­hun­skim film­skim os­tva­re­nji­ma pod zvijezdama pot­pu­no bes­plat­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.