KO­SU

Dok uži­va­mo na go­diš­njem od­mo­ru, ko­sa “is­pa­šta” zbog iz­lo­že­nos­ti sun­ča­nim zra­ka­ma, mor­skoj so­li i klo­ri­ra­noj ba­zen­skoj vo­di. Ka­ko spri­je­či­ti da se vla­si pre­tvo­re u is­u­še­nu i be­ži­vot­nu “sla­mu” naj­bo­lje zna­ju spe­ci­jal­ci ko­ji ču­va­ju zdrav­lje i sjaj ko­se obil

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NAPISALAIODABRALA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE L’oréal Pro­fe­ssi­on­nel, Ar­hi­va VL

balzam za ob­nav­lja­nje i sjaj obo­je­ne ko­se, s uljem ge­ra­ni­ja, pal­ma­ro­se, ber­ga­mo­ta, ru­žma­ri­na i ce­dra (142,20 kn, L’Oc­ci­ta­ne)

360 no­uri­sh­ment nje­gu­ju­ći tret­man za ko­su s ma­ro­kan­skim ar­ga­no­vim

uljem (46 kn, Avon ka­ta­log)

eks­pres­ni tret­man u pje­ni s 19 sas­to­ja­ka

za du­bin­sku ob­no­vu su­he i ošte­će­ne ko­se (34,90 kn, dm)

mli­ječ­ni se­rum s ce­ra­mi­di­ma i vi­ta­mi­nom E, za nje­gu ko­se na­kon iz­la­ga­nja sun­cu

(136 kn, u fri­zer­skim sa­lo­ni­ma)

intenzivna ma­ska za nje­gu i ob­no­vu ošte­će­ne ko­se sa svi­lom i de­set ori­jen­tal­nih bilj­nih ekstrakata (420 kn, Mül­ler)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.