N APISALA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

An­ne Hat­haway uvuk­la se u svoj kom­bi­ne­zon od li­kre i kre­nu­la na uli­ce Got­ha­ma, a mo­da je odjed­nom pos­ta­la ma­lo mrač­ni­ja i ja­ko seksi. S po­vrat­kom Catwo­man na ve­li­ko plat­no, vri­je­me je da ot­kri­je­te svo­ju div­lju stra­nu!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Li­di­ja Pa­lun­ko Blitz, Ar­hi­va VL

Dok ki­no dvo­ra­ne bru­je o no­vom nas­tav­ku Bat­ma­na, Vi­tez ta­me: Po­vra­tak, na­šu paž­nju pri­vu­kao je lik Se­li­ne Kyle, či­ji je al­ter-ego, Catwo­man, ove se­zo­ne pre­ras­tao u pra­vu mod­nu iko­nu. Na­kon Mic­hel­le Pfe­if­fer ko­ja se pri­je de­set go­di­na po­ja­vi­la u ulo­zi Catwo­man, ti­tu­la za­vod­lji­ve Bat­ma­no­ve pro­tiv­ni­ce ovog je pu­ta pri­pa­la mla­doj An­ne Hat­haway. Od­luč­na da nad­ma­ši svo­je pret­hod­ni­ce, An­ne se u pot­pu­nos­ti po­sve­ti­la pri­pre­ma­ma za ovu ulo­gu, a nje­zi­ni pri­ja­te­lji ot­kri­li su ka­ko joj je naj­bit­ni­je bi­lo bi­ti vi­še seksi od za­vod­lji­ve Hal­le Ber­ry, ia­ko nje­zin lik iz fil­ma Catwo­man (2004.) ni­je imao ve­ze s Bat­ma­nom. An­ne­in kos­tim, ko­ji se pa­tent­nim za­tva­ra­čem kop­ča s pred­nje stra­ne, pri­pi­jen je i na­prav­ljen od li­kre ka­ko bi se ova an­ti-ju­na­ki­nja mo­gla slo­bod­no gi­ba­ti, za raz­li­ku od oskud­nog kos­ti­ma s re­me­njem u ko­jem je še­ta­la Hal­le. Lik že­ne mač­ke u pri­či o Bat­ma­nu po­jav­lju­je se dav­ne 1940., a nji­hov od­nos od po­čet­ka je na­pet - po­vre­me­ni lju­bav­ni­ci, ali is­to­vre­me­no i pro­tiv­ni­ci, Bat­man i Catwo­man do­is­ta su fas­ci­nan­tan par. Ia­ko Catwo­man od­bi­ja ubi­ja­ti lju­de i uglav­nom se ba­vi pljač­kom, poz­na­to je ka­ko je u ne­ko­li­ko pri­li­ka čak i po­mo­gla Bat­ma­nu. Lik Catwo­man pos­lu­žio je i kao in­s­pi­ra­ci­ja za kam­pa­nju ko­jom se pred­stav­lja ber­lin­ski mod­ni tje­dan, u ko­joj pre­li­je­pa Por­to­ri­kan­ka Jo­an Smal­ls no­si pri­pi­je­ni cr­ni kos­tim, a či­ni se ka­ko će ove go­di­ne vla­da­ti i mod­nim pis­ta­ma - ri­jet­ko što je to­li­ko opas­no i seksi kao kož­ne tajice i vi­so­ka pot­pe­ti­ca!

Ma­ska za li­ce, H&M

Ru­ka­vi­ce sa za­ko­vi­ca­ma, New Yor­ker, 159 kn Pu­lo­ver s li­kom mač­ke, Mar­kus Lup­fer, net-a-por­ter.com

Krat­ke hla­či­ce, New Yor­ker, 199 kn

Sun­ča­ne na­oča­le, H&M

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.