Par­ty!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

spe­ci­jal­ci za po­seb­ne efek­te. Ta­ko ten za­čas mo­že za­blis­ta­ti sa su­him zlat­nim uljem, a pri­vid­nu pre­pla­nu­lost mo­že­te do­bi­ti već za je­dan sat. Vru­ći­nu će iz­dr­ža­ti pos­to­ja­ne to­ni­ra­ne kre­me ko­je ujed­no šti­te od sun­ca, a pro­tiv “iz­bi­ja­nja” mas­nog sja­ja na ko­ži u se­kun­di će po­mo­ći br­zo­upi­ja­ju­će ma­ra­mi­ce za li­ce. Vri­je­me mje­ri u se­kun­da­ma i su­per­br­zi od­stra­nji­vač la­ka za nok­te te eks­pres­ni pu­der za po­ve­ća­va­nje vo­lu­me­na ko­se, ko­ji dje­lu­je po­put ča­rob­nog pra­ha: ma­lu ko­li­či­nu pu­de­ra utrljajte u ko­su i frizura će tre­nu­tač­no pos­ta­ti buj­ni­ja. Ako ne mo­že­te opra­ti ko­su, čis­to­ću i svje­ži­nu pri­vre­me­no će joj vra­ti­ti prak­ti­čan šam­pon za suho pra­nje. Du­go­traj­nu svje­ži­nu da­ju de­zo­do­ran­si sa cje­lod­nev­nim učin­kom. Za ins­tant uljep­ša­va­nje tu su na­ljep­ni­ce za nok­te i umjet­ne tre­pa­vi­ce, a za šmin­ka­nje “u ho­du” ma­ska­ra s ogle­da­lom i sjajilo s ra­s­vje­tom!

Yves Roc­her eks­pres­ni tret­man za sa­mo­tam­nje­nje u ro­ku od sa­mo jed­nog sa­ta (www.yves-roc­her. com.hr) i Syoss šam­pon za suho pra­nje mas­ne ko­se (14,95 kn, dm)

Avon Fo­ot Wor­ks jas­tu­či­ći za sto­pa­la (40 kn, Avon ka­ta­log)

Gu­er­la­in No­ir G ma­ska­ra sa sklo­pi­vim ogle­dal­cem (359 kn, Douglas) Afro­di­ta Aloe ve­ra umi­ru­ju­ći i os­vje­ža­va­ju­ći tonik u spre­ju, za li­ce i ti­je­lo (29,90 kn, BI­PA)

Eu­ce­rin roll-on de­zo­do­rans s du­go­traj­nom za­šti­tom od ja­kog zno­je­nja (62 kn, ulje­kar­na­ma)

Bo­ur­jo­is 1 Se­con­de ul­tra­br­zi od­stra­nji­vač la­ka za nok­te (59,90 kn, dm)

Taft Ins­tant Vo­lu­me pu­der tre­nu­tač­no po­ve­ća­va vo­lu­men fri­zu­re do mak­si­mu­ma (24,90 kn, Koz­mo)

Be­autycy­cle sjajilo za us­ne s LED lam­pi­com i ogle­dal­cem (109,88 kn, Amway)

Com­pe­ed An­ti-Blis­ter stik za spre­ča­va­nje nas­tan­ka žu­lje­va (50 kn, u lje­kar­na­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.