MOD­NI NOVITETI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Di­zaj­ne­ri­ca Ana­ma­ri­ja Br­kić svo­ju mod­nu pri­ču ovo lje­to smjes­ti­la je i u je­dan od naj­ljep­ših gra­do­va na svi­je­tu – Du­brov­nik. A’Ma­rie du­ćan ovo lje­to otvo­ren je kao pop – up sto­re, a svi Du­brov­ča­ni i nji­ho­vi gos­ti mo­ći će ga po­sje­ti­ti do 20. ko­lo­vo­za. Ka­ko po pi­ta­nju di­zaj­na ta­ko i po pi­ta­nju in­te­ri­je­ra, i ovaj pros­tor odi­še jed­nos­tav­noš­ću i mi­ni­ma­liz­mom. Na ovaj na­čin A’Ma­rie je na­šao svo­je mjes­to me­đu du­bro­vač­kim zi­di­na­ma, kao bezvremenskim sim­bo­lom kul­tu­re, lje­po­te i umjet­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.