MIRISNI LE­DE­NI DE­SERT

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na ju­gu Fran­cu­ske omi­lje­no je ljet­no os­vje

že­nje ča­ši­ca sor­be­ta ci­tro­nov­ca s lis­ti­ći­ma me­tvi­ce. Le­de­ni sor­bet L’Oc­ci­ta­ne je “pre­to­čio” u no­vu mi­ris­nu ko­lek­ci­ju Sor­bet Ver­be­na a

ko­ja ugod­no ra­s­hla­đu­je ko­žu i okrep­lju­je e ugod­nim mi­ri­si­ma. To­la­et­na vo­di­ca, ra­s­hla­đu­ju­ći ći

gel za ti­je­lo (na sli­ci, 169,30 kn), pi­ling-gel za tu­ši­ra­nje, ra­s­hla­đu­ju­će sjajilo za us­ne i os­vje­ža­ža­va­ju­ća ma­gli­ca u prak­tič­nom put­nom pa­ki­ra­nju nju

pr­šte aro­ma­ma ci­tro­nov­ca, li­mu­na i me­tvi­ce. ice.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.