LISTERINE VO­DI­CA U PUT­NOM PA­KI­RA­NJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Pu­to­va­nje je vri­je­me opu­šta­nja, ali bez ob­zi­ra gdje se na­la­zi­mo, bri­gu o zu­bi­ma i des­ni­ma ne smi­je­mo pre­pus­ti­ti slu­ča­ju. Sto­ma­to­lo­zi pre­po­ru­ču­ju oral­nu hi­gi­je­nu u tri ko­ra­ka: pra­nje zu­bi četkicom i pas­tom za zu­be, čiš­će­nje zub­nim kon­cem te sva­kod­nev­na upo­tre­ba vodice za is­pi­ra­nje us­ta. Listerine vo­di­ca ubi­ja vi­še od 99 pos­to lo­ših bak­te­ri­ja i pro­di­re du­bo­ko u plak. Za prak­tič­ni­ju oral­nu hi­gi­je­nu na pu­to­va­nju, Listerine do­la­zi u no­vom put­nom pa­ki­ra­nju ko­je sta­ne u sva­ku tor­bi­cu i džep, ka­ko bi osje­ćaj svje­ži­ne uvi­jek bio na do­hvat ru­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.