Lo­ok­bo­ok Alek­san­dra Ža­rev­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

- Ovo je mo­ja pr­va cru­ise ko­lek­ci­ja i ja­ko sam za­do­vo­ljan pos­tig­nu­tim. Do­bio sam stvar­no do­bre kri­ti­ke, in­te­res ku­pa­ca je sve ve­ći i za jed­nog po­čet­ni­ka mis­lim da sam na do­brom pu­tu - iz­ja­vio je 26-go­diš­nji di­zaj­ner Alek­dan­dar Ža­re­vac pred­sta­lja­ju­ći svoj no­vi lo­ok­bo­ok. Fo­to­gra­fi­je pot­pi­su­je Jazz Sa­le­to­vić, mo­del je Ma­tea Ra­do­vić (Ta­lia Mo­dels.), ma­ke up je ra­di­la Pe­tra Se­ver, a fri­zu­ru Mir­na Ču­rak. Na­kit je dje­lo di­zaj­ne­ri­ce Ma­je Ka­či­na­ri. Sve kre­aci­je iz cru­ise ko­lek­ci­je mo­gu­će je na­ru­či­ti pu­tem Alek­san­dro­ve Facebook stra­ni­ce, a ci­je­ne se kre­ću od 500 do 1200

ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.