Stre­et­style by Style Di­ssec­ti­on pu­tu­je svi­je­tom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ho­da­ju­ći uli­ca­ma Da­kra ugod­no sam se iz­ne­na­di­la ta­moš­njom modom. No­se se tra­di­ci­onal­ne noš­nje i na­kit, a sve vr­vi bo­ja­ma i prin­tom. Lju­di ple­šu i žva­ču du­han. Že­ne su omo­ta­ne u bro­kat ha­lji­ne ži­vih bo­ja, što vas od­mah na­tje­ra na osmi­jeh. Kom­bi­na­ci­ja cr­ve­ne i bi­je­le bo­je na ovoj gos­po­đi s toč­kas­tom Aso Oke ma­ra­mom i na­ran­čas­tim de­ta­lji­ma dok je ple­sa­la na zvu­ko­ve afrič­ke mu­zi­ke, bi­li su pre­sim­pa­tič­ni da ih se ne ovje­ko­vje­či.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.