Sa­vr­še­ne za obr­ve

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

U Lon­do­nu je Ma­nu­ela ra­di­la i kao asis­ten­ti­ca poz­na­te bri­tan­ske vi­za­žis­ti­ce Li­se Ho­ug­h­ton. Šmin­ka­njem se ba­vi u svom sa­lo­nu “Adam i Eva“u Pe­trinj­skoj 59 gdje nu­di i no­ve me­to­de ma­ni­ku­re i de­pi­la­ci­je. Ma­nu­ela je pek­la za­nat u poz­na­tom lon­don­skom

sa­lo­nu lje­po­te Strip Wax gdje je ure­đi­va­la obr­ve glu­mi­ci Si­en­ni Mil­ler. Kli­jen­ti­ce Strip Waxa su i di­zaj­ne­ri­ca

Vic­to­ria Bec­k­ham, ma­ne­ken­ke Lily Co­le i El­le Macpher­son te Lucy As­prey, na­s­ljed­ni­ca slav­ne dra­gu­ljar­ske

ku­će As­prey.

Ču­pa­nje dla­či­ca kon­cem vr­lo je pre­ciz­no i ma­nje bol­no ne­go ču­pa­nje pin­ce­tom, a po­god­no je i za osjet­lji­vu

ko­žu. An­ti­bak­te­rij­ski ko­nac od svi­le i pa­mu­ka na­mo­ta se oko sva­ke dla­či­ce i la­ga­no kli­zi po ko­ži. Ovom drev­nom in­dij­skom me­to­dom dla­či­ce se mo­gu br­zo uk­lo­ni­ti, za obr­ve je po­treb­no od pet do pet­na­est mi­nu­ta, a za

na­us­ni­ce sve­ga tri mi­nu­te.

Uk­la­nja­nje dla­či­ca s li­ca po­mo­ću kon­ca no­vi je za­gre­bač­ki hit-tret­man lje­po­te. Iz Lon­do­na ga je ‘do­ni­je­la’ Ma­nu­ela Tu­šek ko­ja je tu vje­šti­nu na­uči­la u poz­na­tim lon­don­skim sa­lo­ni­ma lje­po­te či­je su kli­jen­ti­ce slav­ne glu­mi­ce i ma­ne­ken­ke

Iva­na Vo­do­ga­žec

Ju­ri­ca Ko­le­tić, Ma­ti­ja Me­š­tro­vić, DPA/Pixsell, Press Asso­ci­ati­on/Pixsell U ure­đi­va­nju obr­va pin­ce­ti je opaka kon­ku­ren­ci­ja - ko­nac! Uk­la­nja­nje dla­či­ca s li­ca po­mo­ću kon­ca, poz­na­to kao thre­ading, omi­lje­no je u Lon­do­nu i New Yor­ku, a Za­grep­čan­ke su po­lu­dje­le za thre­adin­gom kad su ga “ot­kri­le” u sa­lo­nu Ma­nu­ele Tu­šek. - Thre­ading je en­gle­ski na­ziv za drev­nu in­dij­sku me­to­du ču­pa­nja dla­či­ca kon­cem. Tak­vo uk­la­nja­nje dla­či­ca vr­lo je pre­ciz­no, a po­god­no je i za naj­o­sjet­lji­vi­ju ko­žu. An­ti­bak­te­rij­ski ko­nac od svi­le i pa­mu­ka na­mo­ta se oko sva­ke dla­či­ce i la­ga­no kli­zi po ko­ži. Dla­či­ce se mo­gu br­zo uk­lo­ni­ti, za obr­ve je po­treb­no od pet do pet­na­est mi­nu­ta, a za na­us­ni­ce tri mi­nu­te. Ovu me­to­du vo­le i mu­škar­ci jer se za­čas mo­gu ri­je­ši­ti “spo­je­nih“obr­va - ka­že Ma­nu­ela Tu­šek, vlas­ni­ca za­gre­bač­kog sa­lo­na lje­po­te “Adam i Eva” ko­ja je vje­šti­nu thre­adin­ga na­uči­la u Lon­do­nu od jed­ne In­dij­ke. - Me­đu naj­o­mi­lje­ni­jim tret­ma­ni­ma lje­po­te u Lon­do­nu je ta­ko­zva­ni gro­oming: li­je­po obli­ko­va­ne obr­ve i ure­đe­ni nok­ti te bra­zil­ska de­pi­la­ci­ja. Sve te me­to­de usa­vr­ši­la sam ra­de­ći u poz­na­tim lon­don­skim be­auty sa­lo­ni­ma Ena u Co­vent Gar­de­nu i Strip Wax Bar u Chel­sea, u ko­ji do­la­ze slav­ne glu­mi­ce, di­zaj­ne­ri­ce, ma­ne­ken­ke, tren­d­se­te­ri­ce... Pri­mje­ri­ce, ure­đi­va­la sam obr­ve glu­mi­ci Si­en­ni Mil­ler ko­ja je ja­ko sim­pa­tič­na, vo­li se ša­li­ti i smi­ja­ti, a uži­vo iz­gle­da mno­go ljep­še ne­go na fo­to­gra­fi­ja­ma - ot­kri­va Ma­nu­ela Tu­šek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.