NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Pri­je­laz iz ho­ror fil­mo­va na mod­ne pis­te za kos­tur­ske lu­ba­nje bio je im­pre­siv­no brz - trend su po­kre­nu­li pun­ke­ri, pre­uze­la ga je Vi­vi­en­ne Wes­two­od, a u mod­nu po­vi­jest upi­sao Alexan­der Mcqu­een

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, Rex, Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL Ne­kad mrač­ni sim­bol, lu­ba­nje su u ne­ko­li­ko go­di­na iz ho­ror fil­mo­va preš­le ne sa­mo u vi­so­ku mo­du, već i na odje­ću za dje­cu, do­nje rub­lje, te­ni­si­ce i stva­ri za dom. Ovaj mo­tiv u proš­los­ti umjet­ni­ci su ko­ris­ti­li ka­ko bi lju­de pod­sje­ti­li na nji­ho­vu smrt­nost, a svoj pr­vi ko­rak pre­ma po­pu­lar­noj kul­tu­ri napravile su ka­da je fran­cu­ski gu­sar, Ema­nu­el Wynn, oda­brao lu­ba­nju i pre­kri­že­ne kos­ti za zas­ta­vu svog gu­sar­skog bro­da. Ti­me su kos­tur­ske gla­ve pos­ta­le znak odvaž­nos­ti pa ne ču­di što su ih no­si­li i ame­rič­ki bor­ci na svo­jim uni­for­ma­ma u Dru­gom svjet­skom ra­tu. Mod­ni us­pon kre­nuo je s pro­cva­tom goth kul­tu­re - ben­do­vi po­put Gra­te­ful De­ada i Lo­ree Rod­kin upra­vo su ovaj mo­tiv ko­ris­ti­li u sim­bo­li­ka­ma svo­jih ben­do­va, a taj put kas­ni­je su sli­je­di­li broj­ni punk i rock ben­do­vi. Po­ten­ci­jal kos­tur­ske gla­ve u mod­nom svi­je­tu pr­va je shva­ti­la Vi­vi­en­ne Wes­two­od, ko­ja je pri­mje­ti­la niz mla­dih lon­don­ča­na ko­ji su u ‘70-im no­si­li odje­ću upra­vo s ovim mo­ti­vi­ma pa je po­du­zet­na bri­tan­ka pred­sta­vi­la pun­ker­sku ko­lek­ci­ju in­s­pi­ri­ra­nu tim tren­dom. Ap­so­lut­ni kralj kos­tur­skih gla­va danas je mod­na ku­ća Alexan­der McQu­een, či­ji je os­ni­vač osvo­jio mod­ni svi­jet svo­jim ma­ra­ma­ma i clut­ch tor­bi­ca­ma s lu­ba­nja­ma.

Pr­sten, Fun­ky Fish, 40 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.