TREND,TALENTI, UKRAT­KO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - O

Ka­ko je za us­pjeh po­ne­kad po­treb­no sa­mo ma­lo vo­lje na svom pri­mje­ru na­uči­la je Tamara Hor­vat (34), di­zaj­ne­ri­ca na­ki­ta iz Kri­že­va­ca. Tamara, po stru­ci tr­gov­ki­nja, uz po­sao i dvo­je dje­ce pri­je dvi­je go­di­ne pro­naš­la je vre­me­na za igru s na­ki­tom, a svo­je urat­ke od­lu­či­la je pred­sta­vi­ti pod ime­nom Uni­kat­ni na­kit Ta­ma­rix. “Po pri­ro­di sam vr­lo ak­tiv­na pa uz sva dnev­na za­du­že­nja us­pi­jem oba­vi­ti još pu­no stva­ri! Trik je u vo­lji, lju­ba­vi i strp­lje­nju, a u mom vo­ka­bu­la­ru ne pos­to­ji ri­ječ ne­mo­gu­će!”, ve­se­lo tvr­di Tamara. Tre­nut­no na nje­zi­noj Facebook stra­ni­ci facebook.com/Uni­kat­ni.na­kit.Ta­ma­rix mo­že­te po­gle­da­ti ko­lek­ci­je na­uš­ni­ca, ogr­li­ca, na­ruk­vi­ca i pr­ste­nja, a Tamara priz­na­je ka­ko ju naj­vi­še ve­se­li što sve vi­še cu­ra na­ru­ču­je nje­zi­ne ra­do­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.