MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svi se di­ve va­šem luk­suz­nom ži­vo­tu, no vi tvr­di­te da ste mno­go to­ga žr­tvo­va­li... – Žr­tvo­vao sam ži­vot. Ži­vot ko­ji sam mo­gao ima­ti kao mlad čo­vjek kad sam tek po­či­njao i ži­vot odras­log čo­vje­ka u go­di­na­ma u ko­ji­ma sam sad.

Vlas­nik ste svo­je tvrt­ke - ima­te li vre­me­na za dru­že­nja? – To je odu­vi­jek bi­lo te­ško, po­go­to­vo sad. Mo­ram priz­na­ti da sam tu­žan - smi­sao ži­vo­ta su pri­ja­telj­stva, ot­kri­va­nje osob­nos­ti, za­ljub­lji­va­nja. Ja uop­će ne poz­na­jem Mi­la­no, a ži­vim u nje­mu vi­še od 50 go­di­na!

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na za­vr­ši­li ste u bol­ni­ci? – Da, pio sam raz­ne do­dat­ke pre­hra­ni jer sam sva­kod­nev­no bio u te­re­ta­ni. Mo­ram odr­ža­va­ti imidž ku­će Ar­ma­ni - is­tre­ni­ra­no i pre­pla­nu­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.