O D AB RA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

bu­di­te sprem­ni oprav­da­ti svo­ju od­lu­ku. Ia­ko je za Lo­uis Vu­it­ton pred­sta­vio pas­tel­nu i njež­nu ko­lek­ci­ju, u svo­joj jef­ti­ni­joj, Marc by Marc Ja­cobs ko­lek­ci­ji di­zaj­ner je od­lu­čio kom­bi­ni­ra­ti neo­n­ske ko­ma­de s ca­su­al do­dat­ci­ma - te­ni­si­ca­ma i obič­nim si­vim tre­nir­ka­ma. Sli­je­di­te nje­gov pri­mjer ka­ko bi do­sa­dan out­fit po­di­gli na ne­ku no­vu, pot­pu­no ot­ka­če­nu vi­si­nu. Od­li­čan oda­bir je i ple­te­ni­na (na­ši fa­vo­ri­ti su vo­lu­mi­noz­ni džem­pe­ri jar­kih bo­ja), a s ob­zi­rom da se mu­škar­ci po­ma­lo bo­je neo­n­skih ni­jan­si, slo­bod­no ko­ke­ti­raj­te s ne­što odvaž­ni­jim kom­bi­na­ci­ja­ma (tko ka­že da vam is­pod džem­pe­ra tre­ba išta vi­še od do­brog grud­nja­ka?) j )

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.