Tor­ta Havana

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Uži­vaj­te u de­li­ci­ja­ma ko­je za vas pri­pre­ma i fo­to­gra­fi­ra mla­da pa­si­oni­ra­na food blo­ge­ri­ca Tamara No­va­ko­vić. Za se­be ka­že da je za­ljub­lje­ni­ca u pi­sa­nje i fo­to­gra­fi­ju, ku­ha­nje, do­bru knji­gu, ži­vo­ti­nje i pu­to­va­nja. Ta­ma­rin blog pra­ti­te na bi­te-my-ca­ke.blog­s­pot.com PRHKA POD­LO­GA: 2 žu­manj­ka 8 žli­ca gri­la­ža 100 g mas­la­ca sob­ne tem­pe­ra­tu­re 3 žlice braš­na Izmiksajte žu­manj­ke i mas­lac, umi­je­šaj­te pro­si­ja­no brašno i gri­laž. Smje­su na­ma­ži­te po pek-pa­pi­ru ko­jeg ste iz­re­za­li na ve­li­či­nu okru­glog ka­lu­pa (pro­mjer 26 cm) i pe­ci­te na 180° C 10-15 mi­nu­ta. MEđUKORE: 4 bje­lanj­ka 8 žli­ca gri­la­ža Bje­lanj­ke izmiksajte s pr­sto­hva­tom so­li u čvrst sni­jeg pa la­ga­no ku­ha­čom umi­je­šaj­te gri­laž. Po­di­je­li­te na dva jed­na­ka di­je­la pa sva­ki dio, kao i pret­hod­nu pod­lo­gu, raz­ma­ži­te po okru­glom iz­re­za­nom pek-pa­pi­ru pro­mje­ra 26 cm i pe­ci­te na 160° C 10-ak mi­nu­ta. GRI­LAž: 250 g lješ­nja­ka 4 žlice še­će­ra Lješ­nja­ke ugru­bo sa­me­lji­te. Še­ćer oto­pi­te na la­ga­noj va­tri u lon­či­ću s deb­ljim dnom. Kad se poč­ne ka­ra­me­li­zi­ra­ti, umi­je­šaj­te gru­bo mlje­ve­ne lješ­nja­ke. Sklo­ni­te s va­tre, ras­po­re­di­te u ta­njem slo­ju na na­ulje­ni lim ili mas­ni pa­pir. Kad se ohla­di, još jed­nom ugru­bo sa­me­lji­te. KRE­MA: 1 l mlijeka 500 ml vrh­nja za šlag 3 žlice aro­me va­ni­li­je 3 va­ni­lin bo­ur­bon še­će­ra 3 žlice še­će­ra 3 pa­ke­ti­ća bi­je­le že­la­ti­ne u pra­hu Mli­je­ko za­ku­haj­te sa še­će­rom, va­ni­lin še­će­rom i aro­mom va­ni­li­je. že­la­ti­nu oto­pi­te u vo­di pre­ma upu­ta­ma s vre­ći­ce, pa umi­je­šaj­te u vru­će mli­je­ko. Os­ta­vi­te da se ohla­di na sob­nu tem­pe­ra­tu­ru pa pre­mjes­ti­te u hlad­njak i os­ta­vi­te dok po­sve ne oč­vr­s­ne (po­put pu­din­ga). Za­tim je raz­ra­di­te mik­se­rom. Po­seb­no umu­ti­te vrh­nje u čvrst šlag i umik­saj­te ga u mli­ječ­ni dio ka­ko bi se sve do­bro sje­di­ni­lo. ZA PREMAZ I UKRA­ŠA­VA­NJE: 200 ml slat­kog vrh­nja Lješ­nja­ci SLA­GA­NJE TOR­TE: Na pos­lu­žav­nik za tor­tu po­lo­ži­te prh­ku pod­lo­gu. Oko nje sta­vi­te po­de­si­vi obruč za tor­te (pro­mje­ra 26 cm) ko­jeg ste oblo­ži­li plas­tič­nom fo­li­jom. Na prh­ku pod­lo­gu rav­no­mjer­no ras­po­re­di­te 1/3 kre­me. Na nju po­lo­ži­te pr­vu me­đu­ko­ru i pre­ma­ži­te je sa 2/3 kre­me. Na to ide dru­ga me­đu­ko­ra i os­ta­tak kre­me. Sta­vi­te tor­tu u hlad­njak na ne­ko­li­ko sa­ti ili pre­ko no­ći. Su­tra­dan pre­ma­ži­te i ukra­si­te šla­gom i lješ­nja­ci­ma.

Lo­pa­ti­ca za kre­mu Pas­ti­se­rie, 30 kn, Em­me­ze­ta Mik­ser Te­fal HT 4101 s pet br­zi­na, 260 kn, Ko­ni­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.