RO­MA­NA, NO­VA GAVRILOVIĆEVA PRE­MI­UM SA­LA­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Sa­la­ma Ro­ma­na pred­stav­nik je no­ve li­ni­je Ga­vri­lo­vi­će­vih pre­mi­um pro­izvo­da, Di Gi­us­to. Za­hva­lju­ju­ći kra­ćem vre­me­nu su­še­nja, la­ga­nog je i bla­gog oku­sa, soč­na i me­ka­na po uzo­ru na pre­mi­um salame sje­ver­ne Ita­li­je. La­ko se pre­poz­na­je po rus­ti­kal­nom ovit­ku oba­vi­je­nom ple­me­ni­tim pli­jes­ni­ma u du­hu tra­di­ci­onal­nih Ga­vri­lo­vi­će­vih de­li­ka­te­sa. Ega­li­zi­ra­no pa­ki­ra­nje Ro­ma­ne od 330 gra­ma na­mje­nje­no je za po­zi­ci­oni­ra­nje u hladnom zi­du. Di Gi­us­to li­ni­ja pre­mi­um traj­nih sa­la­ma do­bi­la je ime po obi­te­lji či­je su ge­ne­ra­ci­je, od dru­ge po­lo­vi­ce 19. sto­lje­ća, zi­me pro­vo­di­le u Pe­tri­nji pri­pre­ma­ju­ći fi­ne salame u tvor­ni­ci Ga­vri­lo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.