NO­VA IT DJE­VOJ­KA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Naj­slav­ni­ja mi­ši­ca na svi­je­tu Min­nie Mouse pos­tat će pra­va mod­na iko­na ti­je­kom Lon­don­skog tjed­na mo­de u ruj­nu. Od Ric­har­da Ni­col­la i Ka­tie Hil­li­er do Gi­le­sa De­aco­na i Ter­ryja de Ha­vil­lan­da, svi di­zaj­ne­ri kre­irat će uni­kat­ne kre­aci­je in­s­pi­ri­ra­ne nje­zi­nim je­dins­tve­nim sti­lom, a ne­ki su di­zaj­ne­ri već pred­sta­vi­li ski­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.