Ma Guc­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Lo­ubo­utin ci­pe­la­ma i odje­ćom s pot­pi­som Cha­ne­la, Di­ora i Ce­li­ne, Char­lot­te je do­is­ta iz­gle­da­la kao pra­va plem­ki­nja, ia­ko za raz­li­ku od svo­je maj­ke ne no­si ti­tu­lu prin­ce­ze. Svoj trag u mod­nom svi­je­tu Char­lot­te je os­ta­vi­la i kroz kam­pa­nje za ta­li­jan­ski mod­ni brend Guc­ci, ko­ji joj je već go­di­na­ma spon­zor u nje­zi­nim ja­hač­kim pot­hva­ti­ma. “Char­lot­te je utje­lov­lje­nje lje­po­te i gra­ci­oz­nost ja­ha­či­ce i od­lič­na je am­ba­sa­do­ri­ca tog spor­ta”, iz­ja­vi­la je kre­ativ­na di­rek­to­ri­ca Guc­ci­ja, Fri­da Gi­an­ni­ni, na pred­stav­lja­nju kam­pa­nje. Pre­kras­na Char­lot­te sve vi­še tru­da ula­že ka­ko bi po­ka­za­la svo­ju neo­vis­nost od Mon­te Car­la i svo­je obi­te­lji, što ju je i po­tak­nu­lo na sni­ma­nje za Guc­ci. “Odu­vi­jek sam se od­bi­ja­la ve­za­ti uz odre­đe­ni brend ili pro­izvod, no kam­pa­nja za Guc­ci oda­je po­čast 90 go­di­na po­vi­jes­ti ove mod­ne ku­će i na­šoj strasti pre­ma ko­njič­kim spor­to­vi­ma. Ni­sam za­štit­no li­ce ne­kog pro­izvo­da ni­ti ko­lek­ci­je”, ra­zjas­ni­la je Char­lot­te, ko­ja po­put svo­je ba­ke i maj­ke vo­li Guc­ci kre­aci­je. Uz to je lju­bi­te­lji­ca Stel­le Mc­Cart­ney i Cha­ne­la, či­je kre­aci­je čes­to bi­ra za služ­be­na okup­lja­nja, a ova mla­da fa­shi­onis­ti­ca re­do­vi­ta je po­sje­ti­te­lji­ca mod­nih do­ga­đa­nja u Fran­cu­skoj i Ita­li­ji.

Vi­se­će na­uš­ni­ce, Ac­ce­sso­ires, 45 kn Hla­če, Naf Naf, 173 kn Košulja,Tom­my Hil­fi­ger, Pe­ek & Clop­pen­burg, 399 kn

Ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va, Ann Chris­ti­ne, 79 kn Torbica Ac­ce­sso­ires, 199 kn Ha­lji­na bez na­ra­me­ni­ca, Twis­ter, 298 kn

Te­ni­si­ce, Miss Sixty, 420 kn

Ve­li­ka torba, Xo&Xo, Je*s, 320 kn San­da­le, Al­do, 279 kn

Hla­če, New Yor­ker, 119 kn

Sun­ča­ne na­oča­le, Al­do, 105 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.