ODJE­NU­TI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

danas je sko­ro ne­mo­gu­će os­ta­ti is­pod ra­da­ra ako su vam ro­di­te­lji ho­li­vud­ske zvi­jez­de. Ia­ko su nji­ho­ve maj­ke one ko­je pra­te mo­du u ča­so­pi­si­ma i dru­že se sa sti­lis­ti­ma, ce­le­brity klin­ci su oni ko­ji pos­ta­ju pra­va mod­na in­s­pi­ra­ci­ja no­ve ge­ne­ra­ci­je. Od dje­vo­jač­kog sti­la Su­ri Cru­ise ko­ja je u oda­bi­ru odje­će pra­va cu­ri­ca - cvi­je­će, ru­ži­čas­ta bo­ja i žen­ske ci­pe­li­ce nje­zi­ni su omi­lje­ni ko­ma­di od ma­lih no­gu, do kće­ri Wil­la Smit­ha, Wil­low, ko­ja je utje­lov­lje­nje co­ola, os­nov­no­škol­ci su upra­vo u dje­ci poz­na­tih pro­naš­li svo­je mod­ne iko­ne. Ni­je iz­ne­na­đu­ju­će što već pos­to­ji i Teen Vo­gue, či­ji je cilj mla­đoj po­pu­la­ci­ji pred­sta­vi­ti tren­do­ve s mod­nih pis­ta - di­zaj­ne­ri su ot­kri­li ka­ko je svi­jet ma­le­nih pra­vo no­vo ne­is­tra­že­no tr­ži­šte. A da ite­ka­ko pa­ze što odi­je­va­ju pos­ta­lo je jas­no u krat­kom ro­ku - kćer Ka­te Moss, Li­la Gra­ce čes­ta je goš­ća mod­nih tje­da­na di­ljem svi­je­ta, već je kre­ira­la li­ni­ju odje­će, a šu­ška se ka­ko će usko­ro kre­nu­ti i maj­či­nim sto­pa­ma mo­de­la. Tim pu­tem već je kre­nu­la 10-go­diš­nja Ka­ia Ger­ber, kćer

Ba­le­rin­ke sa sre­br­nim vrhom, Za­ra, 139 kn Pu­lo­ver u raz­nim bo­ja­ma, H&M

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.