NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Mno­gi su je­dva do­če­ka­li da uhva­te bo­ju na mo­ru, a sad je pi­ta­nje ka­ko je za­dr­ža­ti. Pri­rod­no je da se pre­pla­nu­lost pos­tup­no iz­gu­bi jer na­kon lje­to­va­nja ma­nje bo­ra­vi­mo na sun­cu, a i ko­ža se ne­pres­ta­no ob­nav­lja, pa će se po­vr­šin­ski pre­pla­nu­li sloj za­mi­je­ni­ti no­vim. Pre­pla­nu­lost u pra­vi­lu br­že iz­bli­je­di ako ste pri­rod­no svje­tlo­pu­ti i(li) ako ste se ne­umje­re­no iz­la­ga­li sun­cu bez za­šti­te. Bron­ča­ni ten du­lje će po­tra­ja­ti ako ste se do­bro pri­pre­mi­li za sun­ča­nje (pi­ling, hi­dra­ta­ci­ja, UV-za­šti­ta) i sun­ča­li se umje­re­no i pos­tup­no, te pri­ušti­te li ko­ži in­ten­ziv­nu ob­no­vu na­kon lje­to­va­nja. Na­ime, dok ste se vi od­ma­ra­li, ko­ža je bi­la pod stre­som: sun­ce, vje­tar, mor­ska sol i ba­zen­ska klo­ri­ra­na vo­da is­u­ši­va­li su je i is­crp­lji­va­li. Ako je nježno vra­ti­te u nor­ma­lu, uz to što će­te du­lje oču­va­ti pre­pla­nu­lost, lak­še će­te spri­je­či­ti pig­men­ta­cij­ske mr­lje i pri­je­vre­me­no stva­ra­nje bo­ra. po­no­ći i 6 sa­ti uju­tro. Dok spa­va­te, pus­ti­te noć­ne kre­me da ra­de za vas. Tu­ši­ra­njem se ne is­pi­re pre­pla­nu­lost - ko­ža se mo­ra re­do­vi­to čis­ti­ti i os­vje­ža­va­ti. Bi­raj­te hi­dra­tant­ne, bla­ge, što pri­rod­ni­je ge­lo­ve za tu­ši­ra­nje ko­ji ne is­u­šu­ju ko­žu. Ne pre­po­ru­ču­je se tu­ši­ra­nje ja­ko to­plom vo­dom jer mo­že do­dat­no is­u­ši­ti ko­žu. Ne­ma po­tre­be ni za žes­to­kim tr­lja­njem ručnikom, do­volj­no je la­ga­no tap­ka­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.