S KON­ZU­MOM U NO­VU ŠKOL­SKU GO­DI­NU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na­kon uži­va­nja u ljet­nim ra­dos­ti­ma ro­di­te­lje i ško­lar­ce če­ka­ju slat­ke bri­ge i pri­pre­ma za ško­lu. Gdje kva­li­tet­no i po­volj­no ku­pi­ti sve za ma­log ško­lar­ca, pi­ta­nje je ko­je mu­či ma­me i ta­te? Jed­nos­ta­van od­go­vor i rje­še­nje nu­di bogati škol­ski asor­ti­man Su­per Kon­zum pro­da­va­oni­ca. Na jed­nom mjes­tu pro­na­đi­te kva­li­tet­nu i pot­pu­nu opre­mu za ško­lu po naj­po­volj­ni­jim ci­je­na­ma; kva­li­tet­ne ana­tom­ske tor­be,per­ni­ce,bilježnice i škol­ski pri­bor,kva­li­tet­nu odje­ću za ško­lu i slo­bod­no vri­je­me omi­lje­nih bren­do­va. Su­per Kon­zum pro­da­va­oni­ce nu­de i opre­mu za slo­bod­ne ak­tiv­nos­ti i dru­že­nje s vrš­nja­ci­ma, na­mje­štaj za dje­čju so­bu,ra­ču­na­la i mnoš­tvo gad­ge­ta. Ljet­nim ra­dos­ti­ma bli­ži se kraj, a pri­pre­me za po­la­zak u škol­ske klu­pe u pu­nom su je­ku. Uz kom­ple­tan asor­ti­man škol­skih udž­be­ni­ka svih iz­da­va­ča, Ti­sak me­dia cen­tri pri­pre­mi­li su i bo­ga­tu po­nu­du škol­ske opre­me i pri­bo­ra. Za ma­le đa­ke i što ugod­ni­je škol­ske da­ne, u po­nu­di su ana­tom­ske škol­ske tor­be i ruk­sa­ci s omi­lje­nim li­ko­vi­ma iz cr­ta­nih fil­mo­va, per­ni­ce s kom­plet­nim pri­bo­rom za pi­sa­nje i cr­ta­nje, se­to­vi za li­kov­nu kul­tu­ru i sav os­ta­li pri­bor po­tre­ban sva­kom ško­lar­cu. Te­ške škol­ske tor­be i ruk­sa­ci ko­je đa­ci sva­kod­nev­no no­se mo­ra­ju bi­ti ana­tom­ski obli­ko­va­ni ka­ko bi za­šti­ti­li kra­ljež­ni­cu dje­te­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.