Za ti­je­lo i du­šu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ca­me­ra­press/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Ne­ka vas i na­kon po­vrat­ka s mo­ra pra­ti moć­na ener­gi­ja lje­ko­vi­tog ja­dran­skog bi­lja. Smilje sjaj­no ‘pe­gla’ bo­re, la­van­da je od­lič­na za osjet­lji­vu ko­žu i opu­šta­ju­će kup­ke, ru­žma­rin ja­ča kon­cen­tra­ci­ju, a lo­vor i bor po­ma­žu pro­tiv umo­ra i os­vje­ža­va­ju pros­tor

Kad je po­čet­kom lje­ta lo­šinj­ski Vi­ta­lity Ho­tel Pun­ta pred­sta­vio svo­ju zo­nu vi­tal­nos­ti s pro­gra­mi­ma za zdrav­lje i lje­po­tu, ute­me­lje­nim na bla­go­da­ti­ma lo­šinj­ske kli­me i lje­ko­vi­tog bi­lja, bio je to pun po­go­dak. Gos­ti su odu­šev­lje­ni lo­šinj­skom pri­rod­nom koz­me­ti­kom, a mno­gi su po­ni­je­li ku­ći i mi­ris­nu mje­ša­vi­nu ru­žma­ri­na, lo­vo­ra i li­mu­na, ko­ja je pos­ta­la za­štit­ni znak ho­te­la - ka­že aro­ma­te­ra­pe­ut­ki­nja Ana­ma­ri­ja Pa­žin Mo­ro­vić ko­ja u ho­te­lu vo­di ra­di­oni­ce aro­ma­te­ra­pi­je i pri­rod­ne koz­me­ti­ke od do­ma­ćeg bi­lja: smi­lja, ru­žma­ri­na, lo­vo­ra, bo­ra, la­van­de... Eterična ulja drev­nog ja­dran­skog ras­li­nja sa­vr­še­na su za do­bar iz­gled, zdrav­lje i ras­po­lo­že­nje. Smilje iz­vr­s­no ob­nav­lja ko­žu i “pe­gla” bo­re. La­van­da je od­lič­na za osjet­lji­vu ko­žu te za opu­šta­ju­će kup­ke i ma­sa­že. Ne­ko­li­ko aro­ma­te­ra­pij­skih sa­vje­ta za po­sao: ru­žma­rin ja­ča kon­cen­tra­ci­ju, a lo­vor i alep­ski bor iz­vr­s­no os­vje­ža­va­ju pros­tor i po­ma­žu pro­tiv umo­ra.

Lo­šinj­ski pi­ling od mas­li­no­va ulja, la­van­de, smi­lja i ru­žma­ri­na (158 kn, Bio Ter­ra) Bi­oba­za Ex­clu­si­ve kre­ma pro­tiv sta­re­nja sa smiljem i ozo­nom (69,90 kn, BI­PA)

Mi­ris­na sol za ku­pa­nje Adri­atiq iz So­la­ne Nin obo­ga­će­na je aro­mom bo­ra (35 kn, www. so­la­na­nin.hr)

Ulo­la pi­ling od la­van­de, ru­žma­ri­na i mas­li­no­va ulja (56,90 kn, dm)

Aro­ma­te­ka ulj­na fu­zi­ja za kup­ku La­van­da & mas­li­na (59,40 kn, Aro­ma­te­ka)

Hi­dra­tant­na kre­ma Ni­kel od smi­lja, mas­li­ne i badema (134,90 kn, Pri­ro­da li­je­či)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.