Ra­di­oni­ca po­me­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Za ma­što­vi­to iz­la­ga­nje fotografija nu­di se i obi­lje ot­ka­če­nih ok­vi­ra i sta­la­ka. Fot­ke mo­že­te ži­vo­pis­no po­mi­je­ša­ti u na­iz­gled raz­ba­ca­noj go­mi­li ok­vi­ra, pri­č­vr­sti­ti ih na dr­v­ce ili obje­si­ti na “štrik” s kva­či­ca­ma. Za neo­bič­nu iz­lož­bu stvo­ren je pa­ra­van s ro­ti­ra­ju­ćim ok­vi­ri­ma za sli­ke, ili zid­ni sat ko­ji umjes­to broj­ki ima dva­na­est ok­vi­ra za ume­ta­nje fotografija. Od­li­čan je vi­zu­al­ni trik ok­vir za sli­ku ko­ji se pos­tav­lja na ugao zi­da, pa se pri­zor “pro­te­že” iza ugla. Eg­zo­ti­čan ugo­đaj sli­ke iz da­le­kih kra­je­va mo­že­te do­dat­no is­tak­nu­ti eg­zo­tič­nim ok­vi­rom, a ma­šta­te li o to­me da “usko­či­te” u omi­lje­nu fo­to­gra­fi­ju, pre­tvo­ri­te je u fo­to­ta­pe­tu! Za oživ­lja­va­nje dra­gih us­po­me­na sa­vr­šen je i di­gi­tal­ni ok­vir s ve­li­kom me­mo­ri­jom za fo­to­gra­fi­je ko­je mo­že­te na­mje­šta­ti i “slaj­da­ti” po že­lji.

U Print Stu­di­ju omi­lje­nu fot­ku mo­že­te pre­tvo­ri­ti u fo­to­ta­pe­tu, www.print­stu­dio.hr

Ok­vi­ri za sli­ke Um­bra: La­urel u obli­ku sta­bla (175,90 kn), spoj “raz­ba­ca­nih” me­tal­nih ok­vi­ra Mosh (359 kn) i set ok­vi­ra Em­pi­re ko­ji se pos­tav­lja­ju na ugao zi­da (819 kn, Ho­me Swe­et Ho­me) Me­tal­ni sta­lak sa “štri­ko­vi­ma” i kva­či­ca­ma za sli­ke, di­zajn...

U Ti­sku iz­ra­đu­ju fo­tok­nji­ge raz­li­či­tih di­men­zi­ja i uve­za (od 64,90 kn, www.fo­to.ti­sak.hr)

Eg­zo­tič­ni ok­vi­ri za sli­ke Horn Rust iz­ra­đe­ni su od de­vi­ne kos­ti (sva­ki 10 x 15 cm, 199 kn, Ka­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.