Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - .. O ž lu W m G

...GI­VEN­C­HY MA­JI­CA­MA Ot­kad je Ri­car­do Tis­ci pred­sta­vio svo­ju ko­lek­ci­ju s prin­tom ži­vo­ti­nja, ce­le­brity svi­jet je za ovim tren­dom pot­pu­no po­lu­dio! Na­kon rotwe­ile­ra ko­ji je odu­še­vio Liv Tyler i Kanyea Wes­ta zvi­jez­de su po­hr­li­le po ma­ji­ca­ma s prin­tom sve­ta­ca, mit­skih bi­ća i pin-up dje­vo­ja­ka, sve s mrač­nom es­te­ti­kom Gi­ven­c­hyja. Osim Ri­han­ne, trend je pri­gr­li­la i Ri­ta Ora!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.