Piv­ski sa­pu­ni za li­je­pu ko­žu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Dok ne­ki nu­tri­ci­onis­ti is­ti­ču ka­ko je umje­re­no uži­va­nje u pi­vu po­želj­no za vi­tal­nost i lje­po­tu, za­gre­bač­ka tvrt­ka za pro­izvod­nju pri­rod­ne koz­me­ti­ke Art­me­dia Kreativa “uba­ci­la” je pi­vo u sa­pu­ne u sklo­pu bren­da Ins­ti­tut Mas­li­na. Pa­ket IM Piv­ski sa­pu­ni sa­dr­ži sapun s pilingom od hme­lja i ko­šti­ca ma­re­li­ce, sapun od pi­va s me­dom ko­ji je od­li­čan za ne­čis­tu i osjet­lji­vu ko­žu, nje­žan piv­ski sapun s mas­li­no­vim uljem, ko­ko­so­vim i ka­ri­te mas­la­cem te mor­sku spu­žvu (80 kn, Na­tu­ra Cro­ati­ca i Ku­ća pi­va).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.