NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Ro­ke­ri­ca u duši, An­na Sui priz­na­je ka­ko je kre­ira­ti za­po­če­la s ci­ljem da odi­je­va rock zvi­jez­de, no danas je nje­zi­na kli­jen­te­la ipak ne­što raz­li­či­ta. Od poz­na­tih re­da­te­lji­ca pre­ko ho­li­vud­skih glu­mi­ca do svjet­skih su­per­mo­de­la - svi vo­le ot­ka­če­nu es­te­ti­ku ov

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

An­na Sui (48), ame­rič­ka di­zaj­ne­ri­ca Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL An­na Sui u mod­nom svi­je­tu poz­na­ta je kao pre­dvod­ni­ca re­tros­pek­tiv­nih tren­do­va zbog svo­je mo­guć­nos­ti da kli­jen­te (i pu­bli­ku na re­vi­ja­ma) sva­ke se­zo­ne iz­no­va odve­de na ču­des­no pu­to­va­nje uzor­ci­ma i ma­te­ri­ja­li­ma iz raz­nih mod­nih pe­ri­oda. Od ame­rič­kih cu­ra i ru­skog ba­le­ta do cir­ku­sa i no­vih umjet­nos­ti, An­na Sui ne vo­li se ogra­ni­ča­va­ti u svo­jim kre­aci­ja­ma. Upra­vo je ovaj ra­zi­gra­ni i ve­se­li pris­tup mo­di An­nu uči­nio jed­nom od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih di­zaj­ne­ri­ca, s do­is­ta im­pre­siv­nim sljed­be­niš­tvom u Azi­ji. Na­po­la Ki­ne­ski­nja, An­na je rođena u De­tro­itu i od ma­lih no­gu zna­la je s čim se že­li ba­vi­ti. In­s­pi­ri­ra­na pri­čom jed­nog od di­plo­ma­na­ta s Par­son’s Sc­ho­ol of De­sign, An­na se pri­ja­vi­la za sti­pen­di­ju na ovom pres­tiž­nom nju­jor­škom mod­nom sve­uči­li­štu i - do­bi­la. Na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne stu­di­ra­nja, An­na je od­lu­či­la da­ti ot­kaz i po­če­ti ra­di­ti. Svoj pr­vi po­sao do­bi­la je kao sti­lis­ti­ca, a 1981. je nje­zi­na ko­lek­ci­ja za­mi­je­će­na na saj­mu te su je po­če­li pro­da­va­ti Macy’s i Blo­omin­g­da­le’s. Svo­ju pr­vu mod­nu re­vi­ju odr­ža­la je sko­ro 10 go­di­na kas­ni­je na po­ti­caj pri­ja­te­lja po­put fo­to­gra­fa Ste­ve­na Me­ise­la, za ko­jeg je ra­di­la kao sti­lis­ti­ca, i ma­ne­ken­ke Lin­de Evan­ge­lis­te. U pro­tek­lih 20-ak go­di­na An­na je pos­ta­la pra­va ins­ti­tu­ci­ja nju­jor­škog mod­nog tjed­na či­je re­vi­je su ga­ran­ci­ja do­bre za­ba­ve. Nje­zi­ne kre­aci­je ko­je su jed­na­ko priv­lač­ne ro­ke­ri­ca­ma i ro­man­ti­čar­ka­ma obo­ža­va­ju So­fia Cop­po­la, Na­omi Cam­p­bell i Pa­tri­cia Arqu­et­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.