Se priv­la­če

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

MOD­NI FO­KUS o n i h c s o m

...a u mod­no­me svi­je­tu to po­seb­no vri­je­di za cr­nu i bi­je­lu. Jed­na od naj­si­gur­ni­jih kom­bi­na­ci­ja, IN je i ove je­se­ni, a osim što je ide­al­na za ca­su­al va­ri­jan­te, od­lič­na je i za pos­lov­ni lo­ok!

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Stro­ge kom­bi­na­ci­je cr­ne i bi­je­le po­ja­vi­le su se na pro­ljet­nim mod­nim re­vi­ja­ma i od­mah odu­še­vi­le lju­bi­te­lje tren­do­va - nji­ho­va oz­bilj­na kom­bi­na­ci­ja do­ni­je­la je pri­je­ko po­treb­nu pro­tu­te­žu ša­re­ni­lu i uzor­ci­ma ko­ji ina­če vla­da­ju to­pli­jom se­zo­nom. In­s­pi­ra­ci­ju za ovaj trend di­zaj­ne­ri su po­tra­ži­li u fil­mo­vi­ma 1920-ih i ‘30-ih, a do­da­tan po­let trend je do­bio u proš­lo­go­diš­njem do­bit­ni­ku Os­ca­ra, cr­no-bi­je­lom fil­mu Umjet­nik. Marc Ja­cobs u po­tra­zi za sa­vr­še­nom odje­ćom ot­pu­to­vao je još da­lje u proš­lost, os­la­nja­ju­ći se na mo­ti­ve iz do­ba kra­lja Edwar­da VII. s po­čet­ka 20. sto­lje­ća. U svo­joj glav­noj ko­lek­ci­ji pred­sta­vio je cr­no-bi­je­li out­fit sa ze­bras­tim še­ši­ri­ćem, a jef­ti­ni­ja li­ni­ja Marc by Marc Ja­cobs ta­ko­đer je ko­ke­ti­ra­la s ovom kom­bi­na­ci­jom bo­ja. Dru­gi di­zaj­ne­ri po­put De­re­ka La­ma, Re­eda Kra­kof­fa i La­za­ra Her­nan­de­za i Jac­ka McCol­lo­ug­ha iz Pro­en­ze Sc­ho­uler u pot­pu­nos­ti su na­pus­ti­li zem­lja­ne to­no­ve ko­ji ina­če vla­da­ju je­sen­skim ko­lek­ci­ja­ma te uve­li sa­vr­še­nu zim­sku kom­bi­na­ci­ju bo­ja sni­je­ga i ug­lje­na. Či­ni se ka­ko je i Mos­c­hi­no od­lu­čio u pot­pu­nos­ti iz­ba­ci­ti je­sen iz mod­nih go­diš­njih do­ba, pa je nji­ho­va ko­lek­ci­ja cr­no­bi­je­lih mo­ti­va sa zlat­nim ac­ce­sso­ire­om sa­vr­še­ni uvod u hlad­ni­je da­ne. Ka­ko ne bi sve os­ta­lo na sla­ga­nju ne­utral­nih plo­ha, cr­no bi­je­li trend pos­tao je pra­vi po­li­gon za igra­nje s gra­fič­kim prin­te­vi­ma - od uzor­ka ze­bre, pre­ko toč­ki­ca i zvjez­di­ca do vječ­ne pe­pi­te, ovaj stro­gi par mo­že bi­ti ite­ka­ko za­ba­van!

Sa­ko, Bet­ty Bar­clay, Pe­ek & Clop­pen­burg, 1150 kn Clut­ch s bi­je­lom pru­gom, Al­do, 445 kn Dvo­boj­na ha­lji­na bez ru­ka­va, Pro­mod, 329 kn

Torbica pe­pi­ta uzor­ka, Smh, Hu­ma­nic, 339 kn

Na­ruk­vi­ce s uzor­kom ze­bre, Ann Chris­ti­ne 29 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.