Ko­ža o BL

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Iva­na Vo­do­ga­žec Ca­me­ra­press/gu­li­ver,

LJE­PO­TA

Za svjež, čist i blis­tav ten pre­po­ru­ču­je se ne­što po­sve su­prot­no od to­ga: bla­to! Ljekoviti mi­ne­ra­li Maj­ke Zem­lje uklanjaju odu­mr­le sta­ni­ce s ko­že, upijaju su­viš­nu mas­no­ću i tok­si­ne, umi­ru­ju cr­ve­ni­lo. Bla­go­tvor­no bla­to po­ti­če me­ta­bo­li­zam, po­ma­že u mr­šav­lje­nju, opu­šta mi­ši­će...

Avon Pla­net Spa cr­ni sapun i ma­ska za li­ce s gli­nom za du­bin­sko čiš­će­nje ko­že (sva­ki 62 kn, Avon ka­ta­log) Li­erac Masque Pu­re­te ma­ska sa ze­le­nom gli­nom za čiš­će­nje li­ca oso­bi­to je po­god­na za masnu ko­žu (163 kn, u lje­kar­na­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.