MU­ŠKA če

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

LI­FES­TYLE

Na mu­škom po­pi­su že­lja za to­pli dom prak­ti­čan je di­zajn ko­ji uje­di­nju­je ele­gan­ci­ju i funk­ci­onal­nost, a ni­je na od­met ni ot­ka­če­na doza hu­mo­ra, po­put ro­bo­ta za knji­ge ili ok­vi­ra za sli­ke sa sim­pa­tič­nim čo­vje­čulj­kom

Fer­ra­ri me­đu tuš-ka­bi­na­ma - ta­ko na­zi­va­ju Ja­cu­zzi Morp­ho­sis Ome­ga či­ji di­zajn pot­pi­su­je Pi­nin­fa­ri­na, le­gen­da auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je. Tuš-ka­bi­na sa sje­da­lom od naj­fi­ni­je ti­ko­vi­ne, hi­dro­ma­sa­žom i par­nom ku­pe­lji mrač­ni je pred­met že­lja mno­gih za­ljub­lje­ni­ka u di­zajn. Mno­ga mu­ška sr­ca br­že su za­ku­ca­la i na­kon što su vi­dje­li no­go­met­ni sto­lić za ka­vu Tec­kell In­ter­val­lo. Vr­hun­ski “ko­mad” za igra­nje stol­nog no­go­me­ta (i is­to­dob­no pos­lu­ži­va­nje na­pi­ta­ka) ma­mi uz­da­he zbog no­gu po­de­si­vih po vi­si­ni i luk­suz­ne kom­bi­na­ci­je ma­te­ri­ja­la: ora­ho­vi­ne i kris­tal­nog stak­la. Mu­ško sr­ce “ku­ca” i kao cr­ve­ni pre­ti­nac u crnoj po­li­ci za knji­ge Ro­box ko­ju je Fa­bio No­vem­bre di­zaj­ni­rao kao ro­bo­ta ko­ji je vi­sok toč­no kao i on sam, 184 cen­ti­me­tra. Na mu­škom po­pi­su že­lja za to­pli dom vi­so­ko ko­ti­ra­ju i Po­ra­di­ne ro­ti­ra­ju­će mul­ti-

Tuš-ka­bi­na Morp­ho­sis Ome­ga sa sje­da­lom od ti­ko­vi­ne, par­nom ku­pe­lji i hi­dro­ma­sa­žom, di­zajn Pi­nin­fa­ri­na za Ja­cu­zzi (ci­je­na na upit, špina)

Dr­ve­ne zid­ne vje­ša­li­ce u obli­ku ka­pi Dro­pit, di­zajn Jo­han­na As­shoff i Han­na Bro­gard za Nor­mann Co­pen­ha­gen, www. nor­mann-co­pen­ha­gen.com

Dr­ve­ni zid­ni sat Qu­es­ti­on Ti­me s nji­ha­li­com, di­zajn Da­rio Se­rio za Pro­get­ti (1850,60 kn, Ro Col­lec­ti­on)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.